Door de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen bijkomende bevoegdheden in het domein welzijn, gezondheid en sociale bescherming. Onder meer de kinderbijslag, de middelen van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en de middelen van de FCUD bieden Vlaanderen de kans om in combinatie met het bestaande welzijns- en gezondheidsbeleid een coherenter sociaal beschermingsbeleid uit te werken.

    Het continentaal model van sociale bescherming en sociaal-economische ontwikkeling dat we kennen, betrekt de civiele maatschappij actief bij de uitwerking van het beleid. Dat betekent dat maatschappelijke objectieven niet louter door de markt of de overheid worden vastgelegd, maar dat ze via sociaal overleg tussen overheden, sociale partners en andere stakeholders tot stand komen. Het sociaal overleg, het paritair beheer en betrokkenheid van het middenveld bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het domein van de sociale bescherming zijn geen toevallige historische ontwikkelingen; ze vormen het kernelement van ons maatschappijmodel.

    Met de SERV beschikken de Vlaamse sociale partners over het geëigende overlegforum om gezamenlijk een visie te ontwikkelen over de uittekening en uitvoering van de sociale bescherming in Vlaanderen.