Circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is urgent en noodzakelijk omwille van dreigende grondstoffenschaarste en toenemende milieueffecten. Door de nauwe band tussen emissies en materialengebruik vormt de circulaire economie een belangrijke hefboom voor de klimaattransitie.

Deze pagina bundelt alle werkzaamheden van de SERV over de transitie naar circulaire economie.

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, hebben de Vlaamse sociale partners in de SERV een beleidsagenda opgemaakt met 40 concrete aanbevelingen. Ter voorbereiding van het document “De transitie naar een circulaire economie: beleidsagenda en aanbevelingen” organiseerde de SERV vier rondetafels met sectoren. De verslagen hiervan zijn hieronder te lezen.

 
 

In dit rapport geven we een stand van zaken weer op basis van de resultaten van de Ondernemingsenquête 2018 van de Stichting Innovatie & Arbeid bij een representatieve steekproef van 1651 ondernemingen en organisaties in Vlaanderen. De volgende dimensies komen aan bod: recuperatie van afval, rest- of bijproducten, herstel en recyclagemogelijkheden van eigen en aangekochte producten, samenwerking om middelen te delen en productdienstcombinaties.

De SERV organiseerde een reeks rondetafels met experts en sectoren: technologie en maakindustrie, textiel en houtbewerking, chemie en lifesciences, recyclage, landbouw, voeding, distributie en bouw.

Er vonden ook gedachtewisselingen plaats met de Vlaamse transitiemanagers voor de transitiegebieden van de visie 2050 van de Vlaamse regering inzake industrie 4.0, circulaire economie en levenslang leren en de dynamische levensloopbaan.

De transitie naar een circulaire economie zal niet zonder meer plaatsvinden, maar moet actief gestimuleerd worden. Er zijn nog heel wat barrières die deze transitie in de weg staan. Dit document beschrijft de belangrijkste barrières voor een transitie naar een circulaire economie. Het is bedoeld als achtergronddocument bij en voorbereiding voor het uitwerken van een visie op circulaire economie alsook bouwstenen voor een integrale agenda. Inzicht in de barrières is belangrijk om de juiste beleidskeuzes te maken.

De SERV-startnota ‘De transitie naar een circulaire economie’ beschrijft de ontwikkelingen, belangrijkste kansen en uitdagingen van deze transitie voor de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen met het oog op de afbakening van een aantal werkterreinen en kernvragen waarover de komende maanden de discussie onder Vlaamse sociale partners - en breder - zal worden georganiseerd.

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie staat hoog op de politieke agenda. Zo bracht de Europese Commissie recent een circular economy package uit en schuift de Vlaamse Regering in haar Visie 2050 het doorzetten van de transitie naar een circulaire economie als één van de zeven prioriteiten naar voren. Deze transitie kan bovendien bijdragen tot het behalen van de Sustainable Development Goals en de klimaatdoelstellingen.