Een competitieve, inclusieve en duurzame economie is een prioriteit voor de SERV. Vlaanderen moet uitgroeien tot een toonaangevende, innovatiegedreven kenniseconomie met een sterk ondernemerschap en een sterke internationale focus. Het veelzijdige karakter van de Vlaamse economie en de samenhang in de Vlaamse economische structuur blijven behouden en de kennis en werkgelegenheid verankerd.

    Met deze doelstelling uit het Pact 2020 als kader, adviseert de SERV over een brede waaier aan economische beleidsinitiatieven. Thema’s zoals het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap in al haar dimensies en levensfasen, de ‘herindustrialisatie’ van Vlaanderen, slimme specialisatie, het Vlaams economisch steuninstrumentarium, de lokale inbedding van ondernemingen en versterking van lokale markten, de vergroening en circulariteit van de economie, het ruimtelijk-economisch beleid, het sociaal-economisch streekoverleg en nog veel meer komen aan bod bij de SERV-commissie Economie en Innovatie.

    Voor de SERV zijn economie en innovatie onlosmakelijk verbonden. Innovatie is cruciaal voor de oplossing van een hele reeks maatschappelijke vraagstukken en is tegelijkertijd de belangrijkste drijver voor economische groei. Kenniscreatie en O&O vormen dé voedingsbodem voor verdere innovaties. Wendbaar inspelen op de wijzigende technologieomgeving en beschikken over een state-of-the-art productieapparaat zijn belangrijke voorwaarden om in 2030 bij de wereldtop te blijven, de Vlaamse kennis, productie en technologie lokaal te verankeren en een sterke industrie en maaksector te behouden. Voor de SERV omvat innovatie bovendien meer dan alleen technologische innovatie.

    Deze thema’s komen ook aan bod bij de Stichting Innovatie & Arbeid.