Rapport artificiële intelligentie

 

8 februari 2021

Rapport artificiële intelligentie

Met dit informatierapport wil de SERV een algemeen beeld schetsen van het fenomeen AI. Dit past in het traject dat de SERV in 2017 opstartte in het kader van de digitale transformatie. Dat leidde al tot een integrale digitale agenda met vijftig bouwstenen en bijbehorende acties en adviezen en informatierapporten over ‘smart cities’ en ‘e-commerce’. Nu volgt dus een informatierapport over artificiële intelligentie waarin de sociaal-economische impact op de economie, arbeidsmarkt en competenties, onderwijs, HRM en overheid vanuit een internationaal perspectief in kaart wordt gebracht. Waar relevant wordt ook de rol van COVID-19 in het AI-verhaal toegelicht.

Lees het rapport artificiële intelligentie

Brochure

 

2 oktober 2019

Vlaanderen in digitale versnelling. Elf inspirerende verhalen

De SERV zet volop in op het thema digitalisering. Tijdens de voorbereiding van de visietekst en het actieplan digitalisering en binnen het ESF-project Sociale partners in digitale versnelling ontmoetten we verschillende interessante en inspirerende mensen. Hun uitdagende boodschappen over digitalisering versterken de oproep van de Vlaamse sociale partners om de digitale transitie grondiger aan te pakken. We inspireren je graag met hun verhalen. Na elk interview lees je de belangrijkste aanbevelingen uit het actieplan digitalisering van de SERV.

Lees de brochure

Advies Industrie 4.0

 

17 juni 2019

De SERV vraagt meer aandacht voor de uitrol van Industrie 4.0

Er is meer laagdrempelige en duidelijke informatie, ondersteuning en begeleiding nodig van ondernemingen en werknemers Omdat Industrie 4.0 aanpassingen vraagt op de werkvloer en in de arbeidsorganisatie en functieinhouden is de betrokkenheid van de werknemers essentieel. Er is ook een grote behoefte aan verspreiding van kennis en toepassingen van Industrie 4.0 naar bedrijven zodat zij meer vertrouwd raken met nieuwe evoluties. Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, vooral kmo’s, kennis-, opleidingsinstellingen en overheden in een cultuur van open innovatie zijn belangrijk om van Industrie 4.0 een succes te maken. Meer inzetten op kwaliteitsvolle jobs en duurzame loopbanen met voldoende ruimte voor levenslang leren en oog voor loopbaantransities is een cruciale randvoorwaarde.

Lees het advies industrie 4.0

Rapport Industrie 4.0 onder de loep in vijf sectoren

 

17 juni 2019

Digitalisering in Industrie 4.0

In de visienota De transitie naar een digitale samenleving: aanzet voor een integrale beleidsagenda beklemtoont de SERV het belang van strategische digitalisering in het kader van industrie 4.0 en stelt dat het essentieel is dat diverse actoren zoals overheden, werkgevers, vakbonden en sectororganisaties hard blijven inzetten op sensibilisering om de implementatie van digitale technologieën te versterken en te versnellen.

Lees het rapport industrie 4.0 onder de loep in vijf sectoren

Advies e-inclusie

 

13 mei 2019

SERV vraagt beleid dat digitale uitsluiting en ongelijkheid tegengaat

De SERV roept de Vlaamse overheid op om werk te maken van een e-inclusief digitaliseringsbeleid. Want de digitalisering gaat snel. Voor een grote groep burgers die digitaal niet mee zijn, creëert dat een steeds grotere afstand tot de overheid en de samenleving. Het kan leiden tot digitale uitsluiting. De SERV vraagt daarom dat alle publieke dienstverlening wordt ontwikkeld met expliciete aandacht voor e-inclusie. De SERV adviseert daarnaast dat de Vlaamse overheid meer samenwerkt met de social profit, non-profit en de privésector om e-inclusie ook in de ruimere samenleving re realiseren.

Lees het advies e-inclusie

Rapport digitalisering in de Vlaamse ondernemingen en organisaties

 

9 mei 2019

Zeven op de tien bedrijven zien digitalisering als een kans om te groeien

Zeven op de tien bedrijven en organisaties in Vlaanderen staan positief tegenover digitalisering. Ze zien er kansen in om te groeien. Ruim een derde van de bedrijven en organisaties deed de afgelopen jaren belangrijke investeringen in automatisering en robotisering. Ze blijken vaker dan andere bedrijven economisch te groeien én meer personeel aan te werven. In een gemiddeld bedrijf zijn digitale vaardigheden voor drie kwart van de werknemers vereist. Dat blijkt uit de Ondernemingsenquête van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid bij 1651 bedrijven en organisaties in Vlaanderen.

Lees het rapport digitalisering Vlaamse ondernemingen en organisaties

Advies slimme steden

 

8 april 2019

SERV roept Vlaamse Regering op slimmestedenstrategie uit te werken

Slimme steden zijn in Vlaanderen in volle ontwikkeling. Big data, blockchain, internet of things … bieden nieuwe mogelijkheden maar brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom is meer ondersteuning door de Vlaamse overheid nodig. Met dit advies op eigen initiatief spoort de SERV de Vlaamse Regering aan om slimme steden in de nieuwe gemeentelijke legislatuur een krachtiger elan te geven. Dat kan door een Vlaamse slimmestedenstrategie die lopende initiatieven en agenda’s verbindt, federale, Vlaamse en lokale initiatieven beter coördineert en Vlaamse steden en gemeenten helpt om een eigen visie te ontwikkelen.

Lees het advies slimme steden

Lees het rapport slimme steden

Digitaliseringsagenda voor onderwijs en vorming

 

22 maart 2019

Gezamenlijke oproep van Vlor en SERV

De SERV en Vlor roepen samen op om werk te maken van een digitaliseringsagenda voor onderzoek, onderwijs en vorming. Dat wordt belangrijk huiswerk voor de nieuwe Vlaamse Regering.

Het Vlaams onderwijs scoort goed, maar hoort voor digitalisering niet tot de beste leerlingen van de klas. Daar moet dringend verandering in komen vinden de SERV en Vlor. Een leercultuur realiseren om stevig te staan als burgers in een digitale samenleving vraagt visie, dialoog en gecoördineerde inspanningen van alle betrokkenen.

De Vlor en de SERV willen daar elk vanuit hun eigen opdracht aan meewerken.

Video oproep

Lees de Gezamenlijke oproep van Vlor en SERV

Actieplan digitalisering

De transitie naar een digitale samenleving. Aanbevelingen en acties

4 juli 2018

De digitalisering schept enorme kansen voor meer welvaart en welzijn voor iedereen. Ze vergroot tegelijk ook bestaande uitdagingen en creëert er nieuwe. De opgave om het volle potentieel te realiseren, is daardoor gigantisch. Technologisch, maar ook vooral maatschappelijk en politiek-bestuurlijk. De digitalisering zorgt voor een ongeziene testcase voor de slagkracht, weerbaarheid en wendbaarheid van het beleid en de samenleving. Niet slagen is geen optie.

De startpositie van Vlaanderen is niet slecht. Maar de digitale ontwikkelingen gaan snel en zijn diepgaand. Alle sectoren geraken doordrongen van digitale technologie en de versnelling is duidelijk voelbaar. Mee zijn en blijven is cruciaal. Enkele kleine maatregelen in de marge volstaan niet. Een volwaardige digitale agenda is nodig voor alle beleidsdomeinen.

De Vlaamse sociale partners vinden het hoog tijd dat Vlaanderen een versnelling hoger schakelt: onderwijs, arbeidsmarkt en economie moeten zich sneller aanpassen aan de digitaliseringstrend en de ontwikkelingen niet zozeer ondergaan, maar vooral mee sturen. Daarom formuleren de sociale partners, in aanvulling op de eerdere startnota en visienota van de SERV, een hele reeks aanbevelingen en acties om samen met de Vlaamse Regering en andere actoren de overgang naar een digitale samenleving nu aan te pakken. Deze aanbevelingen moeten de basis vormen voor de noodzakelijke digitale agenda voor Vlaanderen.

English version

Lees aanbevelingen en acties. De transitie naar een digitale samenleving

Visienota digitalisering en robotisering

De transitie naar een digitale samenleving: aanzet voor een integrale beleidsagenda

19 januari 2018

De Vlaamse sociale partners willen met deze visienota maximaal inspelen op de kansen en uitdagingen van de digitalisering voor de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen. De digitalisering leidt immers tot nieuwe kansen voor groei, jobs, welzijn en duurzaamheid. Naast kansen zijn er echter ook talrijke uitdagingen, voor het onderwijs, de arbeidsmarkt, het economisch beleid, de sociale rechtvaardigheid en het functioneren van overheden. De digitalisering vergroot de al bestaande uitdagingen, maar reikt tegelijk ook nieuwe mogelijkheden aan om ze aan te pakken.

Onze bestaande instituties (beleidsinstrumenten, structuren, praktijken) zijn echter niet altijd aangepast aan het digitale tijdperk dat voor ons ligt. Bovendien wordt nog vaak te traag of ondoordacht gereageerd op de ontwikkelingen in de praktijk. Dat zorgt voor onduidelijkheid, belemmeringen, gemiste kansen en een ongelijk speelveld.

Om deze transitie in goede banen te leiden, is er volgens de Vlaamse sociale partners nood aan een geïntegreerde, coherente en gecoördineerde beleidsagenda. In tegenstelling tot veel andere regio’s en landen, heeft Vlaanderen die nog niet. De SERV geeft daartoe de aanzet met een eigen visienota. De nota bevat vijftig belangrijke bouwstenen voor de gewenste integrale agenda. Ze geven in grote lijnen aan waarop er moet gewerkt worden (wat er moet gebeuren). De verdere concretisering (hoe dat moet gebeuren) gebeurt tegen het einde van maart in de vorm van beleidsrichtingen en acties voor een selectie van prioritaire werkterreinen.

English version

Lees de visienota digitalisering en robotisering

 

Advies E-commerce

9 mei 2017

In 2016 voerde de SERV diepgaand onderzoek naar e-commerce als één van de sterk opkomende digitaliseringsfenomenen in de maatschappij. In het SERV-rapport wordt omschreven wat e-commerce precies inhoudt, wordt het beleid ten aanzien van digitalisering en e-commerce op de diverse beleidsniveaus uitgespit, worden cijfergegevens - hoofdzakelijk over de B2C-markt - verstrekt en worden ontwikkelingen die gepaard gaan met e-commerce op documentaire wijze uit de doeken gedaan.

Op basis van dit rapport brachten de sociale partners een advies uit waarin aandacht wordt gevraagd van de Vlaamse overheid voor:

  • een goede omkadering van e-commerce complementair aan het Europese en federale beleid
  • de impact van digitale ontwikkelingen op de werknemers en burgers
  • een adequaat flankerend beleid ten aanzien van de handelaar
  • beleidsacties ten aanzien van de consument
  • handelskernversterking en detailhandelsbeleid
  • een duurzame mobiliteit en slimme logistiek. 

Lees het advies e-commerce

Startnota

De transitie naar een digitale samenleving. Een verkenning van kansen en uitdagingen

3 mei 2017

Net zoals de rest van de wereld staat Vlaanderen voor een nieuwe ingrijpende technologische revolutie. De digitalisering beïnvloedt alle aspecten van het maatschappelijk leven. Deze transformatie zal qua omvang, snelheid en complexiteit veel ingrijpender zijn dan de transformaties waarmee de samenleving in het verleden werd geconfronteerd.

Tegelijk is duidelijk dat de omslag naar een digitale samenleving niet van vandaag op morgen zal gebeuren en dat er grote verschillen kunnen zijn tussen levensdomeinen en bedrijfssectoren. Bovendien hangen de ontwikkelingen en hun gevolgen niet louter af van de technologische mogelijkheden. Een en ander kan gestuurd, ondersteund of gereglementeerd worden. Cruciaal daarbij is dat ondernemingen, werkenden, burgers, overheden en organisaties in staat zijn om de vruchten te plukken die de digitalisering biedt en de bedreigingen af te wenden. De overheid en de sociale partners hebben hierin een belangrijke rol te spelen. Zij kunnen perspectief en houvast bieden en mee de voorwaarden creëren voor een soepele transitie naar een digitale economie en samenleving met meer welvaart, inclusie en duurzaamheid.

De SERV-startnota ‘De transitie naar een digitale samenleving’ beschrijft de belangrijkste kansen en uitdagingen van de digitalisering voor de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen met het oog op de afbakening van een aantal werkterreinen en kernvragen waarover de komende maanden de discussie onder Vlaamse sociale partners - en breder - zal worden georganiseerd.

English version

Lees de startnota digitalisering