Advies wijziging decreet kinderopvang baby's en peuters

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers, het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters en het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

Het is goed dat enkele conclusies en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie over veiligheid in de kinderopvang opvolging krijgen in dit wijzigingsdecreet. De voorgestelde aanpassingen zijn belangrijke stappen in de goede richting. De SERV formuleert een aantal opmerkingen rond de concrete uitwerking en uitvoering ervan. De Vlaamse sociale partners dringen erop aan de crisis in de kinderopvang aan te pakken met een sterke visie op lange termijn en concrete verbeterstappen op de korte en middellange termijn. De SERV hoopt ook dat het niet bij beloftes blijft en dat bij de volgende begrotingsgesprekken budgettaire ruimte vrijkomt om de beloofde inspanningen effectief te realiseren.

Voor de Vlaamse sociale partners is een behoeftedekkende, betaalbare en voldoende flexibele kinderopvang heel belangrijk om zo drempels naar werk voor gezinnen weg te werken. Het werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig iedereen mee’ dat de Vlaamse Regering met de sociale partners afsloot in juli 2022 benadrukt dan ook het belang van kinderopvang.