Open vizier

De SERV hanteert een open vizier op de wereld en de Vlaamse sociale partners zijn sterk begaan met wat er zich op internationaal vlak afspeelt, zowel binnen als buiten Europa. Vooral de Europese Unie beïnvloedt de Vlaamse regelgeving en het economisch beleid. Vlaanderen wordt betrokken bij Europese en internationale afspraken en voert een eigen buitenlands beleid. Vlaanderen is een partner bij Europese en internationale afspraken en voert een eigen internationaal beleid.

De SERV ondersteunt dit Vlaams buitenlands beleid en vindt een grotere betrokkenheid van Vlaanderen bij het maken van Europese en mondiale afspraken aangewezen. In zoverre de beslissingen van internationale fora een directe en wezenlijke invloed hebben op de sociaaleconomische omgeving in Vlaanderen, beschouwt de SERV het als zijn kernopdracht zijn stem te laten gelden. De SERV streeft er dan ook naar om de belangrijke positie van de Vlaamse sociale partners als structurele partner binnen het Vlaamse internationale beleidsveld te versterken.

De SERV en de sociale partners wensen niet aan de zijlijn te staan. Zij delen de mening van de Vlaamse Regering en van de Internationale Arbeidsorganisatie dat welvaart en economische groei het meest gebaat zijn met harmonieuze sociale verhoudingen. De SERV kan in dat kader optreden als technische partner bij de opleidingen van de IAO rond sociaal overleg, neemt deel aan Europese samenwerkings- of kennisuitwisselingsprojecten en ontvangt regelmatig internationale delegaties.

In zijn internationale missie, ligt de focus van de SERV vooral op:

  • de belangrijke rol van sociaal overleg en sociale dialoog in ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling
  • het streven naar inclusieve groei en een inclusieve samenleving als antwoord op de uitdagingen van maatschappelijke uitsluiting door ongelijkheid, een verzwakking van de maatschappelijke structuren en een ondermijning van de economische activiteiten
  • capaciteitsopbouw bij de landen uit het Zuiden en de landen van Oost- en Centraal-Europa, alsook op de opkomende middle-income landen

Lees de volledige internationale missie van de SERV.

De cel internationaal

De cel internationaal van het SERV-secretariaat heeft als doel:

  • zich te ontwikkelen als intern kennispunt over internationale ontwikkelingen en evoluties m.b.t. het sociaal overleg(model), en daarbij op te treden als intern aanspreekpunt voor de SERV-studiedienst én de sociale partners wat betreft internationale thema’s;
  • de belangrijke positie van de Vlaamse sociale partners als structurele partner binnen het Vlaamse internationale beleidsveld te versterken.

Om deze doelstellingen te realiseren, worden volgende activiteiten uitgevoerd:

  • samen met de sociale partners én met externe deskundigen (VLEVA, Permanente vertegenwoordiging, Vlaamse sociale partners …), het opvolgen en monitoren van internationale ontwikkelingen binnen het brede socio-economische beleidsveld;
  • het actief delen van kennis en expertise met en van buitenlandse partners via het onderzoeken, coördineren en faciliteren van samenwerkingsprojecten en kennisuitwisselingsmogelijkheden met Vlaamse, Belgische en buitenlandse partners en soortgelijke instellingen;
  • internationale netwerking en vertegenwoordiging.

Voor meer informatie over de internationale activiteiten van de SERV kan u terecht bij Tim Buyse, en Ingrid Taelemans.

Lees meer over de SERV werkzaamheden