Europese samenwerking en kennisuitwisseling

België en Vlaanderen maken deel uit van de Europese Unie. Voor de Vlaamse sociale partners is de Europese Unie een hecht verbond tussen de staten en de regio’s van Europa die de gezamenlijke doelstelling van duurzame economische en sociale vooruitgang nastreven.
Vlaanderen is voor zijn bevoegdheden betrokken in het Europese besluitvormingsproces. De SERV werkt mee aan verschillende inhoudelijke dossiers hetzij via adviesvragen (SAR), hetzij via VESOC, hetzij in de overlegfunctie.

De SERV bouwde en bouwt nog steeds een netwerk uit met de diensten van de Europese Commissie, met het Europese Parlement, het Europese Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio’s, de Europese Stichting ter verbetering van de levens en arbeidsomstandigheden, CEDEFOP, Eurofound…

Waar mogelijk en zinvol nemen de Vlaamse sociale partners en de SERV een actieve en effectieve rol op als partner in verschillende Europese samenwerkings- of informatie-uitwisselingsprojecten.

Actuele (project)samenwerkingen

ESF-transnationaal project 'Sociale partners in de digitale versnelling'

De SERV is promotor van dit ESF-project dat focust op de impact van de digitalisering op de economie en de arbeidsmarkt van de toekomst, en de rol van de sociale partners bij die transitie.

ESF-transnationale netwerken

Transnationale samenwerking bij de ESF helpt bij het ontwikkelen van betere en effectievere werkgelegenheid en sociaal beleid door actoren uit de lidstaten en regio’s te laten leren uit ervaringen en goede praktijken in andere landen. De SERV neemt actief deel aan de transnationale netwerken ‘Partnerships’ en ‘Employment’.

ESF-transnationaal project 'Vernieuwend partnerschap levenslang leren'

Het SERV-secretariaat maakt deel uit van het Vlaamse partnerschap in het ESF transnationaal project rond levenslang leren. Dit is een project van het departement. Werk en Sociale Economie met als Vlaamse partners: VDAB, SYNTRA Vlaanderen, departement Onderwijs en Vorming, Departement EWI, de VLOR en de SERV. De internationale partners zijn Bulgarije en de regio Noord-Midden in Zweden

Oostelijk Nabuurschap

In 2009 werd het EU oostelijk partnerschap opgericht als een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie en 6 van zijn oostelijke buren: Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland. Het Oostelijk partnerschap wil de politieke en economische handelsrelaties met de 6 voormalige Sovjetrepublieken verbeteren en meer stabiliteit en veiligheid aan de oostelijk grens van de Europese Unie brengen. Het Partnerschap is een instrument voor politieke en maatschappelijke toenadering en economische samenwerking.

Reeds vlug bleek dat democratische krachten en het maatschappelijk middenveld van groot belang zijn in deze landen die alle nog een hele ontwikkelingsfase hebben af te leggen. De instabiliteit van de landen heeft immers veel te maken met de staat van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat en met welig tierende corruptie en georganiseerde misdaad. In het Oostelijk Partnerschap werd daarom een Civil Society forum ingebouwd om een uitwisseling van goede praktijken en kennis tot stand te brengen tussen de 6 landen onderling en de andere EU-lidstaten.

Op het vierde Civil Society Forum in 2012 werd op vraag van de sociale partners in de zes landen een nieuwe thematische werkgroep opgericht voor het thema sociaal overleg. Het SERV-secretariaat kon deelnemen aan verschillende van de jaarlijkse fora. Vanaf 2017 maakt het SERV-secretariaat terug deel uit van de werkgroep 5 “sociaal overleg en sociale partners”.

Meer info op www.eap-csf.eu.

Anna Lindh Stichting

De SERV participeert in het Belgisch Netwerk van de Anna Lindh Stichting. Deze Stichting staat in voor de interculturele uitwisselingen en gemeenschappelijke projecten van organisaties van de burgersamenleving uit de 42 landen van de Euro-Mediterrane regio. De coördinator van het Anna Lindh netwerk voor België is MEDEA (Europees Instituut voor het Onderzoek over Euro-Mediterrane en Euro-Arabische samenwerking)

TAIEX-projecten

Technische bijstand en informatie-uitwisseling (TAIEX) is een EU-instrument voor institutionele opbouw dat bedoeld is om partnerlanden op korte termijn te ondersteunen aan de hand van vakkennis over het omzetten van EU-wetten naar hun nationale recht en de daaropvolgende toepassing en uitvoering ervan. Het programma beoogt ook een sterkere economische integratie en politieke samenwerking tussen partnerlanden uit het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) en de EU.

  • TAIEX expertmissie over een clusterstrategie en clusterbeleid in Oekraïne (25-26 april 2019).
  • TAIEX Workshop Moldavië over clusterbeleid en clusterondersteuning (12 september 2018, meer info).
  • TAIEX Workshop Belarus over de creatie en ontwikkeling van clusters (20 en 21 juni 2017, meer info).
  • TAIEX Workshop Oekraïne over werkgelegenheidsbeleid en sociale bescherming (28 en 29 februari 2016, meer info).
  • TAIEX-workshop over werkgelegenheidsbeleid en de rol van sociaal overleg in Bosnië-Herzegovina (27 en 28 oktober 2014, meer info).