Economie en arbeidsmarkt van de toekomst - startnota's

In het SERV-werkprogramma 2017 is de ambitie opgenomen om een groot toekomstgericht maatschappelijk thema uit te diepen dat bijzonder relevant is voor de economie en de arbeidsmarkt van de toekomst. Er werd gekozen voor (i) digitalisering en robotisering en (ii) circulaire economie en nieuwe businessmodellen. Het doel is om tegen eind 2017 te komen tot een visie, beleidsaanbevelingen en eigen engagementen van de sociale partners op twee niveaus:

  1. richtingen voor de langere termijn waarover het debat moet worden voortgezet en
  2. concrete stappen voor de korte termijn die nog deze legislatuur in gang moeten worden gezet.

De startnota's digitalisering en circulaire economie zijn een eerste aanzet van dit proces.

Startnota digitalisering

Net zoals de rest van de wereld staat Vlaanderen voor een nieuwe ingrijpende technologische revolutie. De digitalisering beïnvloedt alle aspecten van het maatschappelijk leven. Deze transformatie zal qua omvang, snelheid en complexiteit veel ingrijpender zijn dan de transformaties waarmee de samenleving in het verleden werd geconfronteerd.

Tegelijk is duidelijk dat de omslag naar een digitale samenleving niet van vandaag op morgen zal gebeuren en dat er grote verschillen kunnen zijn tussen levensdomeinen en bedrijfssectoren. Bovendien hangen de ontwikkelingen en hun gevolgen niet louter af van de technologische mogelijkheden. Een en ander kan gestuurd, ondersteund of gereglementeerd worden. Cruciaal daarbij is dat ondernemingen, werkenden, burgers, overheden en organisaties in staat zijn om de vruchten te plukken die de digitalisering biedt en de bedreigingen af te wenden. De overheid en de sociale partners hebben hierin een belangrijke rol te spelen. Zij kunnen perspectief en houvast bieden en mee de voorwaarden creëren voor een soepele transitie naar een digitale economie en samenleving met meer welvaart, inclusie en duurzaamheid.

De SERV-startnota ‘De transitie naar een digitale samenleving’ beschrijft de belangrijkste kansen en uitdagingen van de digitalisering voor de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen met het oog op de afbakening van een aantal werkterreinen en kernvragen waarover de komende maanden de discussie onder Vlaamse sociale partners - en breder - zal worden georganiseerd.

Startnota circulaire economie

Een circulaire economie is erop gericht om zo weinig mogelijk materialen te gebruiken via maximaal hergebruik en minimale waardevernietiging. In een circulaire economie primeren gebruik en functionaliteit van een product boven het bezit ervan. Productie zal meer lokaal en op maat plaatsvinden en door het delen van producten intensiveert het gebruik ervan. Een circulaire economie impliceert een fundamenteel andere organisatie van onze economie. Het gaat om kringlopen sluiten, dematerialiseren en substitueren, nieuwe circulaire businessmodellen of verdienmodellen en nieuwe samenwerkingsvormen zowel tussen bedrijven als met andere actoren.

De SERV-startnota ‘De transitie naar een circulaire economie’ beschrijft de ontwikkelingen, belangrijkste kansen en uitdagingen van deze transitie voor de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen met het oog op de afbakening van een aantal werkterreinen en kernvragen waarover de komende maanden de discussie onder Vlaamse sociale partners - en breder - zal worden georganiseerd.