Paar tandjes bij voor onze kinderen

De SERV vraagt om een paar tandjes bij te steken in het Vlaamse klimaat- en energiebeleid. Betere processen en meer data zijn cruciaal. Ook moeten er snel meer mensen en middelen vrijgemaakt worden om de transities vaart te geven.

De SERV is voorstander van een ambitieus energie- en klimaatbeleid. De Vlaamse vakbonden en werkgevers gaven in enkele recente SERV-adviezen concrete suggesties om de energie- en klimaattransities goed aan te pakken.

Advies Vlaamse sleutels om de energiecrisis kort te sluiten

Om snel veel energie te besparen en hernieuwbare energie een boost te geven moet Vlaanderen dringend massaal grootschalige energieprojecten opzetten. Dat zo’n grootschalige aanpak kan en snel vruchten afwerpt, bewees de coronacrisis. Lokaal gecoördineerde energie-initiatieven, ondersteund door een Vlaams beleidskader, kunnen gezinnen en ondernemingen zo ontzorgen en begeleiden. Ze kunnen de komende winter al soelaas brengen maar dan mag er geen tijd meer verloren gaan. Daarnaast vragen de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de SERV een warmtepomp-offensief om zoveel mogelijk gas- en stookolieketels weg te werken. Tot slot moet Vlaanderen inventief op zoek naar de nodige arbeidskrachten om deze energiemaatregelen uit te voeren.

Lees het advies

Advies bijkomende maatregelen voor reductie van stikstofoxiden en fijn stof

De laatste jaren verbeterde de Vlaamse luchtkwaliteit gestaag maar er stellen zich nog een aantal knelpunten voor fijn stof (PM2,5) en stikstofoxides (NOx). Om die knelpunten aan te pakken zijn, naast een effectieve en voortvarende implementatie van de maatregelen uit het Luchtbeleidsplan 2030, maatregelen nodig voor houtkachels resp. (weg)transport, de voornaamste bronnen van die luchtpolluenten in Vlaanderen.

Lees het advies

Advies verzameldecreet energie III: Klimaatkader dat nog wacht op een kus

De SERV vindt het een bijzonder goede zaak dat het voorliggend voorontwerp van Verzameldecreet Energie III stappen vooruit zet naar de hogere klimaatdoelen van Fit for 55. Zo komt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen deels tegemoet aan de vraag van de SERV naar meer dwingende instrumenten om woningen sneller energetisch te renoveren. Het verbieden van nieuwe propaan- en butaannetten en de geschrapte kortingen voor aardgasaansluitingen sluiten ook aan bij de vraag van de SERV om fossiele brandstoffen voor verwarming uit te faseren en te werken aan een gezondere prijsverhouding tussen verwarmen met een warmtepomp en met aardgas (of stookolie).

Lees het advies

Advies Met “Fit for 55” naar een fit Vlaanderen

Met het Fit for 55-pakket deed de Europese Commissie deze zomer een reeks voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 fors te verminderen (-55% t.o.v. 1990). Voor België zou dat een aanscherping van de nationale klimaatdoelstelling voor niet-ETS sectoren van -35% naar -47% (t.o.v. 2005) betekenen. Om te zien hoe Vlaanderen best kan schakelen, doen de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties (SERV) op vraag van Vlaams minister Demir haalbare voorstellen om snel en kostenefficiënt extra emissiereducties te realiseren.

Lees het advies

Advies CPT 2030: extra rails naar emissievrije voertuigen?

De Vlaamse Regering wil tegen 2030 zo veel mogelijk emissievrij verkeer op de Vlaamse wegen en trekt daarom terecht de kaart van elektrische auto’s vindt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Het ambitieniveau van de visietekst Clean Power for Transport (CPT) die onlangs op de regeringstafel lag, is echter al deels achterhaald. Daarom vragen de Vlaamse sociale partners scherpere ambities die minstens aansluiten op de evoluties van de markt voor elektrische voertuigen en op de recente federale en Europese beleidsmaatregelen.

Lees het advies

Advies energiedecreet flexibiliteit elektriciteitsdistributienet

Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU.

Lees het advies

Advies frisse wind door certificatensteun?

Het regeerakkoord en de beleidsnota energie hadden een frisse wind door de certificatensteun aangekondigd. Nu liggen concrete voorstellen tot steunverlaging voor groene stroom- en WKK-installaties op tafel. De SERV verwelkomt de vroegtijdige consultatie hierover door de minister van Energie. Het SERV-advies onderschrijft het belang van een kostenefficiënt certificatensysteem en een correct bepaalde steun maar geeft ook aan waarom de SERV in het voorliggende dossier niet voldoende informatie vond om op dit moment over een steunaanpassing te beslissen.

Gesublimeerd klimaat- en energiebeleid

In het klimaatdebat ontbreken goede cijfers over hoeveel mensen en middelen nodig zijn om de CO2 -uitstoot met 35% te verlagen tegen 2030. Ruw geschat moet twee tot drie keer meer worden geïnvesteerd in infrastructuur waardoor de Vlaamse bouwsector nood heeft aan 250.000 extra arbeidskrachten. Er zal 3 tot 12 miljard euro extra per jaar nodig zijn aan Vlaamse publieke middelen, afhankelijk van de keuzes die de nieuwe Vlaamse Regering maakt. Zij moet dus oplossingen vinden in discussies over begroting, infrastructuur en arbeidsmarkt. Dat zeggen de sociale partners van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) in een nieuw advies over het klimaat- en energiebeleid.

Lees het advies

Klimaat- en energiebeleid 2019-2024 - Van Alfa tot Omega

Het klimaatrapport van de SERV bundelt de cijfergegevens bij het SERV-advies ‘Elementen voor een gesublimeerd klimaat- en energiebeleid 2019-2024’. Het bevat informatie over onder andere de afstand tot de klimaat- en energiedoelen (en verklarende factoren), berekeningen van de investeringen die nodig zijn om deze klimaat- en energiedoelen te halen en hun kostprijs, cijfers over de financiering van klimaatmaatregelen en hun impact op gezinnen, bedrijven, systemen, en informatie over het bestuur en de organisatie van de overheid op het vlak van het energie- en klimaatbeleid.

Lees rapport

Veel vuur voor energie- en klimaatvisies

Om het ‘vuur’ in de visie- en overlegprocessen rond klimaat en energie brandend te houden, pleit de SERV ervoor om die processen beter te plannen, op elkaar af te stemmen en te laten gaan over wat echt van tel is. Meer en betere data zijn nodig om de processen te voeden. Op korte termijn moeten ook voldoende mensen en middelen vrijgemaakt worden om energie- en klimaattransities werkelijk in gang te zetten en vaart te geven.

Lees het advies

Sporen naar een krachtiger klimaat- en energieplan 2030

SERV, Minaraad en SALV vragen om de klimaat- en energieplannen 2021-2030 al in deze legislatuur krachtiger te maken. Om op het juiste spoor te zitten naar een koolstofarme maatschappij zijn extra acties, centen, cijferwerk en draagvlak nodig. Dat kan door een stevigere onderbouwing, o.a. op gebied van kostenefficiëntie, betere processen en een paar forse versnellers om de broeikasgassen te reduceren.

Lees het advies

Brede blik op klimaat- en energiedoelen 2030

De SERV vindt de huidige klimaatdoelen te eng. Ze kijken alleen naar de emissies uit de Vlaamse schoorstenen en niet naar het veelvoud daarvan dat onze consumptie en import elders in de wereld veroorzaken. In plaats van een enge cijferdiscussie over welke doelcijfers we ambiëren, moet de blik verbreden in vier richtingen.

Lees het advies

Een lift naar genoeg groene energie?

Vlaanderen moet bijkomende maatregelen nemen om de groene energiedoelstelling in 2020 te halen, ook gezien de extra verplichtingen die Vlaanderen kan krijgen om de Belgische lastenverdeling sluitend te maken als er zoals verwacht niet genoeg energie bespaard wordt. Ook is extra financiële ruimte nodig om de doelen te behalen, de kosten de dekken en om beloftevolle pistes voor de energie- en klimaattransitie te steunen.

Wegen en omwegen naar klimaatsucces

Omwegen kunnen helpen om klimaatverandering aan te pakken. De SERV vraagt in zijn advies aan de klimaatcommissie van het Vlaams Parlement om te kijken naar andere maatschappelijke problemen en opportuniteiten. Zo kunnen de promotie van lokale producten en investeringen in sociale woningen, scholen en openbaar vervoer tegelijk een doeltreffende aanpak betekenen van het klimaatvraagstuk én van andere sociaal-economische bezorgdheden.

Lees het advies

Alle stekkers uit energiearmoede

Zonder extra ambitie in het woonbeleid blijft het energiearmoedebeleid een druppel op een hete plaat. Meer investeringen in sociale woningen zijn nodig om de behoeften te dekken en de energieprestaties van die woningen op te krikken. Kwetsbare gezinnen moeten een besparingsgarantie van 250 €/jaar krijgen als ze deelnemen aan een traject dat op maat zoekt naar energiebesparende maatregelen, goedkope leveranciers en eventueel een meer gepaste woning. Alleen door armoede integraal, op maat en ‘te velde’ aan te pakken, geraken alle stekkers uit energiearmoede.

Lees het advies