Klimaat: paar tandjes bij voor onze kinderen

  De SERV vraagt om een paar tandjes bij te steken in het Vlaamse klimaat- en energiebeleid. Betere processen en meer data zijn cruciaal. Ook moeten er snel meer mensen en middelen vrijgemaakt worden om de transities vaart te geven.

  De SERV is voorstander van een ambitieus energie- en klimaatbeleid. De Vlaamse vakbonden en werkgevers gaven in enkele recente SERV-adviezen concrete suggesties om de energie- en klimaattransities goed aan te pakken.

  Veel vuur voor energie- en klimaatvisies

  Om het ‘vuur’ in de visie- en overlegprocessen rond klimaat en energie brandend te houden, pleit de SERV ervoor om die processen beter te plannen, op elkaar af te stemmen en te laten gaan over wat echt van tel is. Meer en betere data zijn nodig om de processen te voeden. Op korte termijn moeten ook voldoende mensen en middelen vrijgemaakt worden om energie- en klimaattransities werkelijk in gang te zetten en vaart te geven. Lees het advies

  Sporen naar een krachtiger klimaat- en energieplan 2030

  SERV, Minaraad en SALV vragen om de klimaat- en energieplannen 2021-2030 al in deze legislatuur krachtiger te maken. Om op het juiste spoor te zitten naar een koolstofarme maatschappij zijn extra acties, centen, cijferwerk en draagvlak nodig. Dat kan door een stevigere onderbouwing, o.a. op gebied van kostenefficiëntie, betere processen en een paar forse versnellers om de broeikasgassen te reduceren. Lees het advies

  Brede blik op klimaat- en energiedoelen 2030

  De SERV vindt de huidige klimaatdoelen te eng. Ze kijken alleen naar de emissies uit de Vlaamse schoorstenen en niet naar het veelvoud daarvan dat onze consumptie en import elders in de wereld veroorzaken. In plaats van een enge cijferdiscussie over welke doelcijfers we ambiëren, moet de blik verbreden in vier richtingen. Lees het advies

  Een lift naar genoeg groene energie?

  Vlaanderen moet bijkomende maatregelen nemen om de groene energiedoelstelling in 2020 te halen, ook gezien de extra verplichtingen die Vlaanderen kan krijgen om de Belgische lastenverdeling sluitend te maken als er zoals verwacht niet genoeg energie bespaard wordt. Ook is extra financiële ruimte nodig om de doelen te behalen, de kosten de dekken en om beloftevolle pistes voor de energie- en klimaattransitie te steunen. Lees het advies

  Wegen en omwegen naar klimaatsucces

  Omwegen kunnen helpen om klimaatverandering aan te pakken. De SERV vraagt in zijn advies aan de klimaatcommissie van het Vlaams Parlement om te kijken naar andere maatschappelijke problemen en opportuniteiten. Zo kunnen de promotie van lokale producten en investeringen in sociale woningen, scholen en openbaar vervoer tegelijk een doeltreffende aanpak betekenen van het klimaatvraagstuk én van andere sociaal-economische bezorgdheden. Lees het advies

  Alle stekkers uit energiearmoede

  Zonder extra ambitie in het woonbeleid blijft het energiearmoedebeleid een druppel op een hete plaat. Meer investeringen in sociale woningen zijn nodig om de behoeften te dekken en de energieprestaties van die woningen op te krikken. Kwetsbare gezinnen moeten een besparingsgarantie van 250 €/jaar krijgen als ze deelnemen aan een traject dat op maat zoekt naar energiebesparende maatregelen, goedkope leveranciers en eventueel een meer gepaste woning. Alleen door armoede integraal, op maat en ‘te velde’ aan te pakken, geraken alle stekkers uit energiearmoede. Lees het advies