Rapport begroting omgeving & natuur, energie en klimaat

De SERV brengt in een nieuw rapport de budgettaire stromen voor de beleidsvelden Omgeving & Natuur, Energie en Klimaat visueel in kaart. Het rapport illustreert de prestatiebegroting waarin elke uitgave aan een inhoudelijk structuurelement is gekoppeld en verheldert de rol van begrotingsfondsen zoals het Minafonds, het Energiefonds en het Vlaams Klimaatfonds.

Het rapport is te lezen als een aanvulling en verduidelijking van de beleids- en begrotingstoelichtingen: aanvullend is de voorstelling van de cijfers volgens de economische ESR-codes en verduidelijkend is de schematische voorstelling in Sankey-diagrammen. Dit vormt een goede achtergrond bij de verkennende oefeningen in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging die de doelmatigheid van de overheidsuitgaven vooropstelt.

Contact