Prioriteitennota 2019-2024

In de SERV-prioriteitennota 2019-2024 schetsen de Vlaamse sociale partners de grote uitdagingen voor Vlaanderen en formuleren ze aanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse regering. Als vertegenwoordigers van meer dan 150 000 Vlaamse bedrijven, organisaties en zelfstandigen en 2 miljoen werknemers, werkzoekenden en hun gezinnen willen zij in dialoog met de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement het voortouw nemen om de nodige veranderingen te versnellen en in goede banen te leiden. Zo kunnen we samen zorgen voor meer welvaart, duurzaamheid en welzijn voor iedereen. De drie belangrijkste uitdagingen zijn een toekomstgerichte economie en infrastructuur, een wendbare en inclusieve samenleving en een slagkrachtige en financieel gezonde overheid. De prioriteitennota bevat ook eigen ambities voor een modern en sterk Vlaams sociaal overleg.

schematische voorstelling Transitie naar een toekomstgerichte en duurzame economie

Een toekomstgerichte economie en infrastructuur

De nieuwe Vlaamse Regering moet de transitie naar een toekomstgerichte en duurzame economie steviger ondersteunen. Op korte termijn moet werk worden gemaakt van de versnelling van de digitale transformatie. Daarnaast moet het investeringsritme in infrastructuur drastisch worden opgekrikt, op basis van een strategische visie en een beleidsdomeinoverschrijdend infrastructuurplan. Grote vooruitgang is nodig in het klimaat- energiebeleid. Ook de mobiliteitsproblematiek vergt doortastende maatregelen.

Een wendbare en inclusieve samenleving

De nieuwe Vlaamse regering moet mee de schouders zetten onder het akkoord ‘Iedereen aan boord’ om samen met de Vlaamse sociale partners de vier belangrijkste arbeidsmarktuitdagingen aan te pakken: met een meervoudig en breed activeringsbeleid iedereen aan het werk krijgen, iedereen duurzaam aan het werk houden door een actief beleid voor werkbaar werk en bijzonder aandacht voor ervaren werknemers, ervoor zorgen dat iedereen participeert aan levenslang leren en ontwikkelen en ervoor zorgen dat iedereen digitaal mee is. Een sterker sociaal beleid moet de armoede effectiever en efficiënter aanpakken en zorg en sociale bescherming beter afstemmen op de evoluerende maatschappelijke noden.

Een slagkrachtige en financieel gezonde overheid

Slagkrachtige, innovatieve en wendbare overheidsinstanties vereisen verdere hervormingen in de wijze waarop de Vlaamse overheid georganiseerd is en het regeringsbeleid voorbereidt, maakt en uitvoert. Een digitale beleidsagenda moet zorgen voor versnelde inzet van digitale toepassingen voor betere en inclusieve dienstverlening, administratieve vereenvoudiging en interactieve beleidsvorming. Sturende, gezonde financiën vormen het sluitstuk van een slagkrachtig beleid.