Oproep en rapport samenwerking Vlaams en Federaal niveau met andere gemeenschappen en gewesten

Burgers en ondernemingen hebben alle belang bij een betere samenwerking tussen het Vlaamse en federale niveau en tussen de gewesten en gemeenschappen onderling. Dat is – met respect voor de autonomie van elke entiteit – belangrijk voor een effectief en samenhangend beleid, een kwaliteitsvolle publieke dienstverlening en het vertrouwen van burgers en ondernemers in de overheid.

Daarom roepen de Vlaamse sociale partners verenigd in de SERV op om een betere samenwerking op de agenda te zetten van het Overlegcomité en de Interministeriële Conferentie Institutionele Hervormingen. De SERV stelt een grondige evaluatie voor van de efficiëntie, effectiviteit en samenhang van de bestaande samenwerkingsvormen. Dat moet leiden tot voorstellen die de vastgestelde knelpunten kunnen aanpakken.

Verder roept de SERV de diverse overheden in ons land op om meer in te zetten op een cultuur van samenwerking die vertrekt van gedeelde publieke waarden. Politieke wil en het belang dat aan samenwerking wordt gehecht, zijn uiteraard de cruciale randvoorwaarden. Bouwen aan een samenwerkingscultuur veronderstelt ook meer ruimte voor en experimenteren met bv.  samenwerken in netwerken over de deelstaten heen. Zulke samenwerking is vandaag nog grotendeels onbekend en onderbenut. De aanpak van COVID-19 liet zien hoe netwerken tussen overheden, kennisinstellingen, experts en belanghebbenden zich rond een beleidsuitdaging kunnen ontwikkelen.