Evaluatierapport begroting 2018

De SERV is tevreden dat in de Vlaamse begroting 2018 meer overheidsinvesteringen voorzien worden. Dit gebeurt bovendien binnen een structureel evenwicht van ontvangsten en uitgaven. De SERV heeft daarover op 17 januari 2018 een uitgebreid evaluatierapport aan de Vlaamse Regering bezorgd.

In de begroting 2018 trekt de Vlaamse Regering de kaart van de overheidsinvesteringen. Ten opzichte van 2017 stijgen de investeringen met 5,64% tot 4.335,8 mln. euro, aldus berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Het extra-budget gaat vooral naar infrastructuur voor verkeersveiligheid en wegen en waterwegen (+ 160 mln. euro) en naar infrastructuur in de gezondheids- en welzijnssector (+ 60 mln. euro).
De Vlaamse sociale partners dringen er al een tijdje in hun adviezen en rapporten op aan om dergelijke overheidsinvesteringen te versterken en tegelijkertijd een structureel begrotingsevenwicht te blijven nastreven.

Contact