Briefadvies aan Minister Kathleen Van Brempt houdende de avenant aan het samenwerkingsakkoord meerwaardeneconomie van 30 mei 2005

Briefadvies aan Minister Kathleen Van Brempt houdende de avenant aan het samenwerkingsakkoord meerwaardeneconomie van 30 mei 2005

Op 5 januari 2007 ontving de SERV een vraag tot advies betreffende het voorontwerp van decreet houdende de avenant aan het samenwerkingsakkoord meerwaardeneconomie van 30 mei 2005. De avenant legt de budgettaire inspanningen voor het begrotingsjaar 2006 vast. Met dit schrijven meld ik u dat de SERV geen opmerkingen heeft bij het ter advies voorliggend voorontwerp van decreet.  De SERV formuleert dan ook een positief advies.