Akkoord Iedereen aan boord

In het akkoord ‘Iedereen aan boord’ schuiven de Vlaamse sociale partners een twintigtal hervormingsvoorstellen naar voren om de krapte en de competentiemismatches op de arbeidsmarkt aan te pakken. Hiermee willen de sociale partners iedereen aan boord krijgen én iedereen duurzaam aan boord houden.

  • Iedereen aan het werk. De Vlaamse sociale partners willen het activeringsbeleid verbreden en versterken. Een diverse set aan maatregelen moet personen met een migratieachtergrond, 55-plussers, kortgeschoolden en personen met een arbeidshandicap aan boord halen. De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties vragen bijzondere aandacht voor personen met migratieachtergrond. Een RSZ-korting voor langdurig werkzoekenden moet werkgevers overtuigen hen sneller een job aan te bieden. Daarnaast ligt de uitdaging in het activeren van personen die momenteel niet aan het werk zijn noch werk zoeken. Met een plan potentiële arbeidsreserve willen de sociale partners deze groep van ruim 113.000 mensen maximaal ondersteunen in hun opstap of terugkeer naar werk. Werken moet ook lonender worden voor de lagere inkomens. De sociale partners willen onderzoeken of het invoeren van een Vlaamse jobstimulans een antwoord zou kunnen zijn.
     
  • Iedereen duurzaam aan het werk houden. Het is belangrijk dat iedereen die aan het werk is, ook duurzaam aan het werk kan blijven. Een actief beleid inzake werkbaar werk is belangrijk. Door de acties uit het actieplan Werkbaar werk kan er effectief een versnelling hoger worden geschakeld. Deze acties moeten verder worden uitgevoerd en opgevolgd. Ook vragen de sociale partners extra aandacht voor 55- en 60-plussers. Als ontslag dreigt, moeten we er met een preventief retentiebeleid en creatieve formules zoals doorstarttrajecten en transitiepools in slagen om deze ervaren werknemers aan boord te houden.
     
  • Iedereen levenslang leren en ontwikkelen. Er is een grote omslag nodig naar levenslang leren. Dit moet een topprioriteit worden voor de ministers van Onderwijs en Werk. We moeten een leercultuur ontwikkelen, duale trajecten van leren en werken voor jongeren én volwassen mogelijk maken en inzetten op hoger onderwijs dat aantrekkelijk en relevant is voor (werkende) volwassenen. De sociale partners pleiten voor een verhoogde enveloppe voor het Vlaams opleidingsverlof. Alle opleidingsincentives moeten worden geëvalueerd. Met een digitaal loopbaanondersteuningspakket moet iedereen snel zicht krijgen op de opleidingen en steunmaatregelen die er zijn.
     
  • Iedereen digitaal. Tot slot moet iedereen de kans krijgen om volwaardig deel uit te maken van de digitale samenleving. De Vlaamse sociale partners willen verder gaan met hun actieplan digitalisering. De Vlaamse overheid heeft hier een voorbeeld- en voortrekkersrol te spelen.