Advies wijzigingsdecreet organisatie buitenschoolse opvang

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, wat betreft de betalingsregeling en de overgangsbepalingen.