Advies voortonwerp decreet zesde staatshervorming & diverse bepalingen WSE

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Advies over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Met dit voorontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering een aantal bepalingen inzake het beleidsdomein WSE en in verbend met de zesde staatshervorming regelen. In zijn advies gaat de SERV in op de bepalingen inzake het taaldecreet, het dienstenchequesysteem, de RSZ-korting jongeren en de Adviescommissie Uitzendactiviteiten. De SERV uit verder zijn positieve appreciatie over de transparante onderbouw van het regelgevingsdossier.

De SERV adviseert de toelating om enkel een factuur op te maken in één van de drie landstalen of het Engels. De SERV adviseert om vast te houden aan een periodieke evaluatie van het dienstenchequesysteem. De sociale partners nemen akte van de decretale verankering van de praktijktest in dienstencheque-ondernemingen, maar werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een verschillende appreciatie ervan. De SERV kan er mee instemmen dat de borgsom voor nieuwe dienstencheque-ondernemingen tijdelijk wordt geblokkeerd. De SERV heeft vragen bij de rechtszekerheid voor de werkgever en de operationalisering van de voorgestelde beleidswijziging inzake de doelgroepkorting voor jongeren. Zijn inspanningen en resultaat hier nog in verhouding? De SERV wenst blijvend te adviseren over de opdrachten die aan de Adviescommissie uitzendactiviteiten worden toegewezen. De SERV stelt voor om de expert niet uit de vaste samenstelling van de commissie te verwijderen, op voorwaarde dat dit geen meerkost impliceert.

 

Contact