Advies voorontwerp uitvoeringsbesluit VSB

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen

Dit voorontwerp van besluit regelt naast algemene werking van de verschillende aspecten van de volksverzekering in hoofdzaak de uitvoering van de zorgbudgetten (zorgbudget voor de zwaar zorgbehoevenden, zorgbudget voor ouderen met zorgnood en het basisondersteuningsbudget),  de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkomingen (zorgtickets) voor zorg in de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra.  
De SERV houdt in dit selectieve advies een enkel een aantal elementen met sociaal-economische relevantie tegen het licht.
Zo ondersteunt de SERV de voorziene continuïteit en coördinatie die dit uitvoeringsbesluit biedt aan de zorgvragers en de zorgaanbieders. Door die focus gaat dit besluit echter wel voorbij aan belangrijke kansen om de regelgeving te vereenvoudigen en aan te passen aan nieuwe noden.
De sociale akkoorden met de sector moeten gehandhaafd blijven om een duurzaam personeelsbeleid en kwalitatieve zorg mogelijk te houden.  
De SERV toont zich in dit advies bezorgd over de uitblijvende bepalingen over de dagprijs en de elementen die daar minimaal in vervat moeten zitten.  
De SERV vraagt om de voorgestelde operationalisering van ‘behartenswaardigheid’ via de armoederisicodrempel aan de te passen en gebruik te maken van een inkomenstoets en inkomensgrenzen die voor dat doel worden ontworpen en gevaloriseerd. Dat moet automatische en semi-automatische toekenning van rechten faciliteren.
Verder is er nog verduidelijking nodig over het samenspel van de sectorale adviescommissies en de Vlaamse Raad WVG wat betreft afspraken rond de beleidsadvisering en over het nut en de onderbouwing van de investeringstoeslag voor de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen.