Advies voorontwerp decreet wijk-werken

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Voorontwerp van decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming

Dit voorontwerp van decreet komt alvast tegemoet aan een aantal vragen van de sociale partners. Er is een oplossing uitgewerkt voor de huidige groep PWA-werknemers en er wordt afgestapt van de initieel voorgestelde duurtijd van maximaal zes maanden. Een schaalvergroting gaat de huidige versnippering tegen en de kennis en knowhow van PWA-beambten wordt ingezet om het systeem van wijk-werken op de rails te krijgen.

De cruciale voorwaarde voor de SERV blijft evenwel een duurzaam alternatief uitwerken voor personen die niet of nauwelijks te activeren zijn. Voor deze doelgroep, voor wie een beperkt aantal uren professionele prestaties wellicht blijvend de hoogst haalbare doelstelling is, is er nog steeds geen gepast instrument voorzien.

De SERV formuleert ook een aantal suggesties met betrekking tot de operationalisering van het systeem van wijk-werken zelf.

  • De SERV vraagt om de uitbreiding van de doelgroep naar vrij ingeschreven werkzoekenden en leefloners opnieuw te bekijken.
  • De SERV vraagt om de rolvermenging van lokale besturen weg te werken gezien de naleving van het niet-verdringingsprincipe hierdoor in gevaar kan komen.
  • Voor bepaalde reguliere opdrachten en maatschappelijke noden moeten andere vormen van financiering worden voorzien om de continuïteit van deze dienstverlening te garanderen.
  • Er is nood aan één zeer helder en afgelijnd kader over welke activiteiten via wijk-werken mogen worden uitgevoerd.
  • De voorgestelde schaalvergroting en meer bepaald de actorrol van de VDAB hierbij moet volgens de SERV opnieuw onder de loep worden genomen.
  • Een kwaliteitsvolle toeleiding naar wijk-werken moet worden gegarandeerd.
  • Een aantal belangrijke items moeten snel worden verduidelijkt zoals de doorstroomopties na wijk-werken, de hoogte van de vergoeding en de toeleidingsproblematiek in de landbouwsector, met name het vinden van arbeidskrachten voor het invullen van piekmomenten.

Contact