Advies voorontwerp decreet VSB

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Voorontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

De SERV apprecieert dat de Vlaamse sociale bescherming met de ontwerptekst van dit decreet meer vorm en inhoud krijgt maar stelt tegelijk vast dat diverse uitgangspunten en objectieven niet voldoende of niet concreet worden uitgewerkt, bijvoorbeeld rond vraagsturing/regie, (financiële) toegankelijkheid, kwaliteit, transparantie, efficiëntie en  responsabilisering.
In dit advies geeft de raad daarom niet alleen aanbevelingen over de strikte inhoud van dit voorontwerp van decreet maar ook over de verdere operationalisering.

De SERV geeft een aantal suggesties om via monitoring en evaluatie en het zoeken naar een breed maatschappelijk draagvlak bij te dragen tot een duurzame organisatie en beheer van VSB en betere garanties voor medezeggenschap bij de invulling van de zorgplannen. Ook gaat de raad in op de uitdagingen die er zijn om via digitale toepassingen tot een goede werking van VSB bij te dragen.

De SERV benadrukt in zijn advies ook nog het belang van handhaving, responsabilisering en kwaliteitsborging voor alle betrokken actoren en gebruikers. Tot slot vestigt de raad ook nog de aandacht op het belang van maatregelen die er voor moeten zorgen dat iedereen toegang kan hebben tot de nodige zorg.