Advies voorontwerp decreet toelagen gezinsbeleid

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen

Dit voorontwerp van decreet is de louter juridische vertaling van de conceptnota ‘Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat”. De appreciaties en opmerkingen die de SERV maakte naar aanleiding van de conceptnota blijven daarom actueel. Ze worden in dit advies verder uitgediept en geconcretiseerd.

De automatische rechtentoekenning moet een speerpunt worden doorheen het beleid met een sterkere juridische verankering. Pro-actief werken, administratieve lasten voor de gezinnen en de uitbetalingsactoren beperken en een snellere behandeling van dossiers en wijzigingen in de gezins- en inkomenssituatie maken daar deel van uit.

De SERV pleit ook nogmaals voor een verdere verfijning van de voorgestelde gezins- en inkomensselectiviteit. Dat moet toelaten om inkomensvallen zo veel als mogelijk te vermijden en maakt de sociale toelagen en de kleutertoelage ook meer doeltreffend. Er moeten gezins- en inkomensconcepten uitgewerkt worden die men stapsgewijs kan implementeren.

Verder besteedt de SERV ook aandacht aan de belangrijke rol die de uitbetalingsactoren hebben met aantal suggesties om de private en publieke actoren in die rol te ondersteunen.

Het handhavingskader, zowel voor de gezinnen als ten aanzien van de uitbetalingsactoren, moet duidelijk afgebakend zijn, maar moet zowel naar gezinnen als naar de uitbetalingsactoren toe ook een zekere vorm van maatwerk toelaten.

Tot slot vraagt de SERV om naast de monitoring van het macro-budgettaire kader en de lastenmeting van de private uitbetalingsactoren ook evaluaties te voeren rond de doeltreffend- en doelmatigheid van de verschillende onderdelen van het groeipakket.