Advies voorontwerp decreet elektronische communicatienetwerken

advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois
Advies over het voorontwerp van decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten

Het ter advies voorgelegde voorontwerp van decreet beoogt de (gedeeltelijke) omzetting van richtlijn 2014/61/EU van 15 mei 2014. Deze richtlijn wil de uitrol van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid vergemakkelijken en stimuleren door het gezamenlijk gebruik van bestaande fysieke infrastructuur te bevorderen en de efficiënte aanleg van nieuwe fysiek infrastructuur mogelijk te maken, zodat deze netweken tegen lagere kosten kunnen worden uitgerold.
Een hoogwaardige digitale infrastructuur is van primordiaal belang om de kansen en opportuniteiten van de digitale maatschappij en economie aan te grijpen. De uitrol van hogesnelheidsbreedband en de realisatie van de Europese breedbanddoelstellingen in het kader van de Digitale Agenda voor Europa zijn in dat opzicht onontbeerlijk. Vlaanderen, en meer algemeen België, kunnen hierbij niet achterblijven.
Op zich is de omzetting van de betrokken richtlijn dan ook positief te noemen. Echter, aangezien de Europese instellingen het ritme en de inhoud bepalen van de uitvoering van de Digitale Agenda, is het voor de Belgische overheden zaak om snel op de bal te spelen  en efficiënt de Europese regelgeving om te zetten in nationale wetgeving of tijdig voorbereidende maatregelen te treffen voor de tenuitvoerlegging van Europese regelgeving. De SERV stelt vast dat de Belgische overheden de opgelegde timing voor omzetting van de betrokken richtlijn, nl. 1 januari 2016 met toepassing ervan vanaf 1 juli 2016, niet hebben gehaald.

Contact