Advies voorontwerp bestuursdecreet

advies op vraag
Geert Bourgeois

De SERV waardeert het initiatief van de Vlaamse Regering om een bestuursdecreet op te stellen. Het voorontwerp bevat bovendien talrijke vernieuwingen die de raad ondersteunt. Meerdere van die vernieuwingen zijn gebaseerd op eerdere SERV-adviezen.

Toch meent de SERV dat aan het voorontwerp nog werk is. Het staat nog in de steigers. De SERV vraagt een ambitieuzer bestuursdecreet dat de bestuurlijke knelpunten aanpakt en de bestuurlijke regelgeving klaar maakt voor de uitdagingen van de toekomst. Er moet ook blijvend werk worden gemaakt van bestuurlijke vernieuwingen die geen decretale verankering behoeven. De SERV vraagt daarnaast meer transparantie over de wijzigingen en een grondig juridisch-technisch en legistiek nazicht.

Het advies bevat ook meer specifieke aanbevelingen bij het voorontwerp.

Zo vraagt de SERV o.a. om werk te maken van het burgerloket en de eenmalige gegevensopvraging. De ambitie in het voorontwerp is goed. Maar in de praktijk gaat het traag. Het ‘only once’-principe wordt nog te weinig toegepast op entiteitsniveau en helemaal niet op niveau van de Vlaamse overheid. Hergebruik van informatie moet ook mogelijk zijn los van authentieke gegevensbronnen.  Tegelijk moeten omkaderende maatregelen verzekeren van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de publieke dienstverlening verzekerd is voor alle soorten gebruikers, ook voor wie niet of minder digitaal vaardig is.
                
De SERV vraagt daarnaast een visie op de toekomstige organisatiestructuur van de Vlaamse overheid. Dit moet de grotere flexibiliteit in het voorontwerp voor de Vlaamse Regering om haar diensten te organiseren, kanaliseren en vermijden dat het decreet nog meer leidt tot een onoverzichtelijke veelheid aan organisatietypes en structuren. De raad adviseert tevens om de verkokering en het gebrek aan coördinerende capaciteiten en structuren op niveau van de beleidsdomeinen en op horizontaal niveau aan te pakken. In het Vlaamse informatie- en ICT-beleid bijvoorbeeld is er nood aan meer slagkracht (minder vrijblijvend), een grotere externe focus (minder enkel overheidsintern) en een intensere samenwerking met het Europese, federale en lokale niveau (minder enkel Vlaams).

Het decreet moet ook meer ankerpunten voorzien voor de verbetering van de beleids- en regelgevingsprocessen. Het zou de basis moeten leggen voor een degelijke strategische beleidsplanning, voor ex ante en ex post evaluatie en voor consultaties. Het communicatiebeleid moet minder op zich staan en meer worden ingezet als hefboom om de effectiviteit van het beleid te versterken.

Tot slot vraagt de SERV dat het decreet beter rekening houdt met de noodzakelijke onafhankelijkheid van de SERV en adviesraden ten opzichte van de Vlaamse regering en de Vlaamse overheid.