Advies voorontwerp van besluit houdende subsidiëring van bedrijfsgebouwen

Advies voorontwerp van besluit houdende subsidiëring van bedrijfsgebouwen

Met het nieuw subsidiebesluit wordt via de oprichting, de uitbreiding en de modernisering van bedrijvencentra, zowel van private als van publieke aard, aan starters een betere en inten-sievere begeleiding geboden.  Deze kwaliteitsverbetering in het aanbod wordt nagestreefd via een verhoogde kwaliteit inzake managementondersteuning en adviesverlening, de optimalise-ring van de bestaande bedrijvencentra en een verhoogde specialisatie van de bedrijvencentra (ondermeer ten aanzien van specifieke doelgroepen) zodat de slaagkansen van de gehuisves-te ondernemingen vergroot worden.  Tevens wordt de mogelijkheid voorzien om via de oprichting, de uitbreiding en de modernisering van doorgangsgebouwen, gelinkt aan de bedrijvencentra, doorgroeiende bedrijven te huisvesten.