Advies VLAREMA 7

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
Voorontwerp besluit Vlaamse Regering tot wijziging besluit 01.06.1995 alg sectorale bepalingen milieuhygiëne, besluit 12.12.2008 uitvoering titel XVI alg bepalingen milieubeleid en besluit 17.02.2012 vaststelling Vlaams reglement. Duurzaam beheer materiaalkringlopen en afvalstoffen

De SERV adviseerde samen met de Minaraad en de SALV over het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). De raden onderschrijven de invoering van aanvaardingsplichtconvenanten ter vervanging van de milieugebruiksovereenkomsten als invulling van de producentenverantwoordelijkheden voor diverse afvalstromen. Ze gaan ook in op een aantal terminologische aanpassingen en op wijzigingen inzake de selectieve inzameling van bedrijfsafvalstoffen.

Bij de wijzigingen in verband met verpakkings- en zwerfvuilbeleid vragen de raden:

  1. de invoering van een relevante prijsdrempel bij het verbod op de gratis uitdeling van draagtassen
  2. een realistisch en gedifferentieerd tijdspad voor de nieuwe voorwaarden voor het gebruik van cateringmateriaal

Wat de nieuwe voorwaarden voor het gebruik van kunststoffen afvalzakken aangaat drukken de raden de zorg uit dat er voldoende postconsumer kunststoffen voorhanden moeten zijn om te recycleren. Bij de nieuwe voorwaarden voor het gebruik van stickers op groenten en fruit vragen ze om de maatregel te heroverwegen en haalbare oplossingsrichtingen te bedenken.

Contact