Advies Vlaamse toetsen

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts

De SERV ziet een meerwaarde in Vlaamse toetsen als monitoringinstrument. De toetsen zijn netoverschrijdend, worden afgenomen bij alle leerlingen én dat gebeurt met een grote continuïteit. Zo kunnen ze de leerwinst van leerlingen en scholen in kaart brengen en het onderwijsbeleid schragen. De SERV signaleert wel dat er omzichtig met de resultaten van de toetsen moet omgegaan worden.

De praktijk zal moeten uitwijzen of er ook een meerwaarde is voor de onderwijskwaliteit. Daarvoor is een sterke(re) inbedding van de toetsen in het kwaliteitszorgkader nodig. Leraren en lerarenteams, pedagogische begeleidingsdiensten en onderwijsinspectie moeten over de mogelijkheden beschikken om met de toetsresultaten gericht aan de slag te gaan, vanuit een ontwikkelingsperspectief.

Contact