Advies versnellingsplan re-integratie

advies op eigen initiatief

Het versnellingsplan re‑integratie van personen met gezondheidsuitdagingen dat Vlaams minister van Werk lanceert, bevat acht acties. Met deze acties wil hij het Vlaams actieplan voor re‑integratie van langdurig zieken uit 2021 kracht bijzetten. De SERV vindt het positief dat hiermee opnieuw aandacht uitgaat naar de sterk groeiende groep van personen in (langdurige) ziekte maar het werk is nog niet af.

De SERV vindt het in eerste instantie cruciaal dat het Vlaams beleid prioriteit geeft aan preventie en werkbaar werk. De Vlaamse Regering moet hier ambitieuzer en meer structureel op inzetten. Complementair aan initiatieven in het kader van de federale welzijnswetgeving kan de Vlaamse overheid initiatieven nemen om gezondheid op de werkvloer te stimuleren. Dat kan bv. door te sensibiliseren over het gebruik van de werkbaarheidscheques en door in te zetten op een sterk flankerend beleid. Daarnaast is het belangrijk om werkgevers en werknemers structureel te ondersteunen om werk te maken van preventie en werkbaar werk. Dat kan o.a. door ondernemingen te ondersteunen die proactief inzetten op (dis)ability management via een aanpak op individueel én organisatieniveau, zoals de uitwerking van een formeel aanwezigheidsbeleid. Tegelijkertijd blijft de SERV aandringen op de uitvoering van eerdere afspraken uit het VESOC-akkoord, zoals het opzetten van een pilootproject voor de retentiepremie op basis van het inmiddels uitgevoerde onderzoek.

Vervolgens pleit de SERV om in te zetten op een duurzame re‑integratie naar werk van personen in (langdurige) ziekte. Dat vraagt in eerste instantie om een betere toeleiding en instroom van werkzoekenden met gezondheidsuitdagingen bij VDAB en (gespecialiseerde) partners. Tegelijkertijd moet ook de uitstroom naar werk verhogen. Om dat te realiseren is het o.a. belangrijk om gedeeltelijke werkhervatting te stimuleren met oog voor de mogelijkheden van de persoon in (langdurige) ziekte. Belangrijk daarbij is wel dat de stap naar werk steeds loont, dat de financiële gevolgen van gedeeltelijk werkhervatting duidelijk zijn en dat het systeem voldoende dynamisch is.

Re‑integratie bevindt zich op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen en -niveaus Dat vraagt om een meer diepgaande samenwerking. Zo is het belangrijk om te zorgen voor meer duidelijkheid en vereenvoudiging in het complexe landschap door bv. te werken aan één centrale en toegankelijke infowebsite met duidelijke en volledige informatie over re‑integratie naar werk. Daarnaast vraagt de SERV om te werken aan meer afstemming in de regelgeving op Vlaams en federaal niveau. Er is ook meer onderling vertrouwen, uitwisseling en samenwerking nodig tussen alle betrokken actoren.