Advies VAPA 2020-2024

advies op eigen initiatief

De SERV roept de Vlaamse Regering op om haar armoedebestrijdingsbeleid te versterken. Het Vlaams actieplan armoedebestrijding (VAPA) beschrijft de belangrijkse beleidsmaatregelen rond armoede en de evaluatie ervan. Hoewel er enkele positieve evoluties in het plan staan, ziet de SERV een aantal niet onbelangrijke gebreken. De uitdagingen zijn niet te onderschatten nu de gezondheids- en economische crisis door COVID-19 ook een lang aanslepende sociale crisis dreigt te worden met een toename van de armoede tot gevolg. Het wordt een hele opgave om iedereen te bereiken die nood heeft aan hulp of de aansluiting met de maatschappij dreigt te verliezen.

Het VAPA blijft in grote mate een opsomming van losse maatregelen. Daardoor worden eerder de symptomen aangepakt maar blijven de oorzaken onaangeroerd. Om armoede ten gronde aan te pakken dringt de SERV aan op een integrale benadering van armoede met een coherent plan dat vertrekt vanuit een visie op armoede die streeft naar een menswaardig bestaan. Een plan dat structurele maatregelen bevat en aan organisaties een duidelijke opdracht geeft waar samenwerking, overleg en communicatie expliciet deel van uitmaken.

Die integrale benadering ontbreekt in het VAPA, net als meetbare streefdoelen die de inspanningen en ambities van de Vlaamse Regering verduidelijken. Dat maakt de evaluatie van het armoedebestrijdingsplan bijzonder moeilijk.