Advies toelagen gezinsbeleid en vergunning private actoren

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Advies oprichting EVA uitbetaling van toelagen in het kader van gezinsbeleid, vergunningsvoorwaarden private uitbetalingsactoren en regierol Kind&Gezin

Het huidige ontwerpdecreet maakt enkele scherpe keuzes over de taakverdeling tussen de operationele EVA en Kind&Gezin als regisseur, de taken en vergunningsvoorwaarden voor de private uitbetalingsactoren en de verhouding tussen de publieke en private uitbetalingsactoren.

Volgens de SERV is het concurrentieel speelveld voor publieke en private uitbetalingsactoren ongelijk verdeeld. De raad beargumenteert dat daarom bepaalde fundamentele aanpassingen nodig zijn.

Verder vraagt de SERV beperkte bijsturingen, verduidelijking of aandacht bij de operationalisering voor het governancekader, de vergunningsvoorwaarden, de implicaties voor de gezinnen en de eindselectie van de kinderbijslagfondsen.