Advies tarievendecreet energie

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Annemie Turtelboom
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie.

eurobiljetten en een spaarlamp en thermostaatSERV en Minaraad hebben in eerdere adviezen herhaaldelijk gewezen op de nood aan een beleidsvisie over de financiering van het energiebeleid en de prijszetting van energie. De nieuwe bevoegdheid van Vlaanderen voor de regulering van de distributienettarieven en de reeds eerder besliste afschaffing van de ‘gratis’ kWh elektriciteit bieden daarvoor een goed aanknopingspunt. Het voorontwerp van tarievendecreet is een gemiste kans om die discussie te voeren of minstens duidelijkheid te brengen over de visie van de Vlaamse Regering.

Bij gebrek aan duidelijke beleidsvisie en richtlijnen komen belangrijke politiek-maatschappelijke beleidsvragen te liggen bij actoren die uiteindelijk tariefstructuren en tarieven moeten voorstellen of goedkeuren (netbeheerders en de VREG), terwijl die niet thuishoren op dat niveau. De uitgewerkte richtsnoeren voor de regulering van de distributienettarieven lijken bovendien meer problemen en nieuwe vragen op te roepen dan dat ze er beantwoorden. De raden herhalen dan ook hun vraag naar een maatschappelijk debat en een beleidsvisie, op basis van een heel ander proces en document dat wat nu voorligt.

In het advies formuleren SERV en Minaraad tevens specifieke opmerkingen en vragen bij het voorgestelde tarifair kader (algemene bepalingen, procedure voor de opmaak van een tariefmethodologie, procedure voor de goedkeuring van distributienettarieven, richtsnoeren, …) en bij de diverse andere wijzigingen aan zowel het decreet Intergemeentelijke Samenwerking als het Energiedecreet.

Samenwerking met
Minaraad