Advies Schuldafbouw via budgetmeters elektriciteit en aardgas

Vlaams minister van Energie Wonen Steden en Sociale economie
Freya Van den Bossche
Adviesvraag over het Voorontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik en van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, wat betreft de invoering van een schuldafbouwregeling via de budgetmeters voor elektriciteit en aardgas.

De SERV werd om advies gevraagd over een 'nieuwe' regeling inzake schuldafbouw via budgetmeters voor elektriciteit en aardgas. In feite betreft het de juridische verankering van een praktijk die netbeheerders nu reeds toepassen.

Het voorstel bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van de bestaande regeling. Het biedt evenwel geen afdoende oplossing voor de vastgestelde problemen zoals de onderbreking van de aardgastoevoer tijdens de wintermaanden. In het advies formuleert de SERV een aantal concrete suggesties om blijvende knelpunten op te lossen. Zo is het belangrijk dat afnemers met een budgetmeter kunnen kiezen welk systeem van schuldafbouw hen best past: via de budgetmeter of via een klassiek afbetalingsplan. Tegelijk is er nood aan een alternatief oplaadsysteem voor budgetmeterkaarten. Om de afnemer beter te beschermen moeten enkele modaliteiten van de voorgestelde regeling aangepast worden. In het advies worden deze concreet toegelicht.

Ook stelt de SERV voor dat de netbeheerders aan de OCMW's lijsten bezorgen van afnemers met actieve budgetmeters. Zo kunnen OCMW's preventief actie ondernemen om te vermijden dat afnemers met een budgetmeter zonder aardgas vallen.