Advies samen naar meer lerend werken in Vlaanderen

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Kritische analyse van het jaarrapport Vlaamse opleidingsincentives schooljaar 2021-2022

In december 2022 publiceerde het Departement Werk en Sociale Economie het derde jaarrapport over de hervormde Vlaamse opleidingsincentives voor het schooljaar 2021-2022. Het decreet bepaalt dat dit jaarrapport om de drie jaar uitgebreid wordt met een onderzoek naar het Vlaams opleidingsverlof, loopbaangerichte opleidingen en werkplekleren. Het evaluatierapport gaat vervolgens naar de SERV voor advies.

Dat advies is nu klaar. De SERV ziet de hervormde opleidingsincentives op een aantal vlakken positief evolueren maar vindt het te vroeg om voorstellen te doen voor een eventuele nieuwe hervorming. Dat komt omdat het jaarrapport informatie mist om te oordelen in welke mate de incentives de vooropgestelde doelstellingen van het VESOC-akkoord ‘Hervorming opleidingsincentives werknemers’ hebben bereikt. Bovendien is de timing voor evaluatie verstoord door de coronajaren en door diverse nieuwe en verwachte initiatieven.

De evaluatie van het jaarrapport moet volgens de Vlaamse sociale partners wel verder gaan dan de huidige monitoring. Daarom herhaalt de SERV in dit advies wat de sociale partners verwachten van een monitoring en evaluatie. Op basis van de bredere ambities en de doelstellingen van het VESOC-akkoord ‘Hervorming opleidingsincentives werknemers’ hernemen de sociale partners de vragen die een evaluatie van de Vlaamse opleidingsincentives moet beantwoorden.

De SERV kijkt uit naar verdere dialoog met de minister om de Vlaamse opleidingsincentives en het Vlaams opleidingsbeleid te versterken. De SERV wijst ook naar de belangrijkste technische aanpassingen uit het vroegere advies Lerend werken in Vlaanderen die de sociale partners graag voor het einde van deze legislatuur uitgevoerd zien.