Advies performante overheid in de volgende regeerperiode

advies op eigen initiatief
Bestuurlijke prioriteiten en aanbevelingen voor een performante overheid in de volgende regeerperiode

De SERV vraagt dat in de aanloop naar en na de verkiezingen van 9 juni 2024 ook stevig wordt nagedacht over wat er in het politieke en ambtelijke functioneren beter kan. De omvang, urgentie en complexiteit van de maatschappelijke uitdagingen zorgen immers voor een grote testcase voor de slagkracht van de overheid, het politiek-ambtelijk samenspel en het brede maatschappelijk-bestuurlijk systeem. 

Het advies ‘bestuurlijke prioriteiten en aanbevelingen voor een performante overheid in de volgende regeerperiode’ maakt dat concreet voor zes belangrijke bestuurlijke opgaven. Het bevat ook al handvaten die de Vlaamse Regering verder kan uitwerken in beleidsnota’s, conceptnota’s, maatregelen en interne richtlijnen of waarmee het Vlaams Parlement aan de slag kan. 

Deze zes thema’s zijn: 

 1. een effectievere aanpak van grote maatschappelijke opgaven en transities 
 2. een versterkte strategische werking van de Vlaamse Regering 
 3. meer beleidsdata, onderbouwing, advies en overleg 
 4. betere regelgeving en minder complexiteit en administratieve lasten 
 5. kwaliteitsvolle en toegankelijke publieke diensten 
 6. versterkte lokale bestuurskracht en interbestuurlijke samenwerking 

Vijf succesfactoren lopen als een rode draad doorheen de thema’s en beleidsvoorstellen: 

 1. politiek en ambtelijk leiderschap 
 2. intensere samenwerking met sociale partners, maatschappelijke actoren, wetenschappers, burgers en andere overheden. 
 3. een structurele agendering van het bestuurlijke functioneren, op vaste momenten in de parlementaire kalender 
 4. gespecialiseerde capaciteit binnen de overheid om structureel te kunnen werken rond bestuurlijke opgaven
 5. bekwame en gemotiveerde ambtenaren en meer politiek-ambtelijk vertrouwen en samenspel 

Hiermee zijn veel maar niet alle aspecten aangeraakt die voor het overheidsfunctioneren van belang zijn: 

 • over financiering en begroting is er een afzonderlijke visienota van de SERV in voorbereiding. 
 • ook over de digitalisering van de Vlaamse overheid en de linken met de digitale transitie van de economie en samenleving wordt later nog een afzonderlijk advies uitgebracht