Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

De SERV waardeert het opzet en uitwerking van het voorontwerpdecreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.. Het biedt het noodzakelijke kader om een doeltreffende toekomstgerichte vrijwilligerswerking mogelijk te maken. De SERV dringt er wel op aan dat de Vlaamse regering, in overleg met de sector, onmiddellijk werk zou maken van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten. Specifiek legt het voorontwerp de minimale vermeldingen vast die in de afsprakennota voor de vrijwilliger dienen opgenomen en geeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om deze verder te preciseren en aan te vullen. De SERV wijst erop dat de vastlegging van (bijkomende) vermeldingen geen aanleiding mag geven tot overbodige administratieve verplichtingen voor de vrijwilligers en hun organisatie.