Advies over het ontwerp van uitvoeringsbesluit voor het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

Advies over het ontwerp van uitvoeringsbesluit voor het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

Het voorliggende ontwerp van uitvoeringsbesluit bevat o.m. de omschrijving van een aantal belangrijke begrippen zoals de aanvrager, de kansengroepen, talentenpas, competentiebewijs; de procedure om tot titels van beroepsbekwaamheid en bijhorende standaarden te komen; de aanvraagprocedure voor een titel; de procedure op basis waarvan erkende studiebewijzen en competentiebewijzen als titel van beroepsbekwaamheid worden beschouwd; de opdrachten van een erkende beoordelingsinstantie; de erkenningscriteria en –procedure, de voorwaarden waaronder een erkenning kan worden geschorst of ingetrokken; de financiering van de beoordelingsinstanties; de aanduiding van de erkenningsinstantie en haar opdrachten; de werking van de beroepscommissie en de toezichtscontrole.
In een bijlage bij het ontwerp van uitvoeringsbesluit wordt een ontwerp van gedragscode voor de beoordelingsinstanties en beoordelaars gepresenteerd.