Advies outplacement

advies op eigen initiatief

Outplacement kan volgens de SERV een belangrijke bijdrage leveren aan een vlotte en duurzame her-tewerkstelling. Om deze doelstelling ten volle te realiseren, formuleert de SERV volgende aanbevelingen:

  • Gezien de regionale toetsing vlot verloopt, wordt de huidige praktijk, ook in het kader van de beslissingsbevoegdheid, best ongewijzigd verdergezet. De gewesten moeten wel afstemmen in hun advisering over outplacementdossiers die meerdere gewesten omvatten.
  • Om de huidige kwaliteitskaders samen in kaart te brengen, voert het departement WSE best een beschrijvende analyse uit.
  • Een transparant kwaliteitskader is belangrijk. De voorkeur gaat uit naar eenvoudige en duidelijke kwaliteitsregels die kunnen worden opgevolgd. De kwaliteitscriteria moeten in verhouding staan tot de realiteit. Onnodige administratie moet worden vermeden.
  • Outplacement heeft meerdere doelstellingen nl. ontslagverwerking, versterking van de persoon, verhogen van de inzetbaarheid, stimuleren van langer-werken, her-tewerkstelling en voorbereiding op een eventuele VDAB-bemiddeling.
  • Met het oog op een snelle werk-werk-transitie is het belangrijk dat de outplacementbegeleiding voldoende snel kan opstarten.
  • De VDAB moet voldoende snel in het vizier komen. Het outplacementkantoor moet het VDAB-aanbod snel onder de aandacht brengen. Voor personen die via een outplacementbegeleiding niet uitstromen naar werk, is snelle inschrijving bij de VDAB cruciaal. Ook op informatica-technisch vlak kan de warme overdracht naar de VDAB nog verbeteren.
  • Het systeem van terugbetaling blijft best behouden omdat dit belangrijk is voor het maken van een doorstart. Deze terugbetaling gebeurt in de toekomst best via één schijf waarbij het totaal terugbetaalde bedrag ongewijzigd blijft.
  • De hoogte van de bijdrage ten gunste van de RVA voor het niet-aanbieden van een outplacementbegeleiding blijft best behouden op 1.800 euro omwille van het prijsregulerend effect.
  • Transparante en eenduidige communicatie over de regelgeving en de rechten en plichten bij de verschillende stelsels van outplacement is cruciaal gezien de complexiteit of minstens diversiteit die de outplacementpraktijk kenmerkt.
  • Er zijn databronnen op verschillende beleidsniveaus maar deze geven telkens een partieel beeld van de outplacementmarkt. Vooral data over outplacement in het kader van enkelvoudig ontslag ontbreken. Een databestand dat de totale outplacementmarkt omvat, is nuttig voor verdere beleidsopvolging.

Contact