Advies oprichting en de werking van de lokale werkwinkels

Advies met betrekking tot het voorontwerp van decreet houdende de oprichting en de werking van de lokale werkwinkels

De SERV heeft zijn advies over het ontwerpdecreet voor de lokale werkwinkels goedgekeurd. Het ontwerp van decreet biedt volgens de SERV niet het gewenste kader. Er is geen duidelijkheid over de opdrachten van de werkwinkels noch over de rolverdeling en de betekenis van de regiefunctie. Het brengt geen duidelijkheid over de mogelijke partners, de wettelijke structuur en de verhouding met de VDAB. Het holt de overlegfunctie van de bestaande Fora Lokale Werkgelegenheid uit en bovendien ontbreekt het aan garanties voor een zelfde kwalitatieve universele dienstverlening in alle gemeenten. Kortom elke werkloze moet de stap naar een lokale  werkwinkel kunnen zetten. Anders is het decreet een maat voor niets.