Advies ontwerpbesluit transitiepremie werkzoekenden naar ondernemerschap

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Ontwerpbesluit houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren

Het advies omtrent het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, volgt op het verdeeld advies van 7 augustus 2017 over het voorontwerp van decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. De sociale partners betreuren dat de minister niet op de uitnodiging tot overleg is ingegaan en de voorgestelde alternatieve pistes (naast de transitiepremie).

De sociale partners betreuren ook dat ze niet verder werden betrokken bij de keuze van de verschillende scenario's voor de transitiepremie. Daarbij had overleg over de leeftijdsgrens, doelgroep en de hoogte van de premie wenselijk geweest.

Verder zijn de sociale partners tevreden dat de lijst met de prestarterstrajecten op gezamelijke voordracht wordt bepaald, al stellen ze zich nog wel enkele vragen aangaande het traject.

Wat betreft financiering met een gesloten enveloppe, vragen de sociale partners vragen of dit in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel. Ook wensen ze meer duidelijkheid omtrent de fiscale en parafiscale behandeling.

Tot slot vragen de sociale partners om de aanvraag te vereenvoudigen.

Contact