Advies ondersteuning sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen

advies op vraag
Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
Jo Brouns

Algemeen genomen is de SERV positief over het ontwerpdecreet ter ondersteuning van sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Tegelijkertijd heeft de raad enkele vragen, bedenkingen en aanbevelingen.

Het is belangrijk om het ontwerpdecreet thematisch gefocust te houden. Daarom kan de SERV zich vinden in het feit dat de werkbaarheidscheques hier geen juridische basis krijgen. Wel is het cruciaal dat deze - en andere instrumenten rond werkbaar werk – in een ander decretaal kader verankerd worden. Verder moet er een regelgevend kader komen voor het lokaal arbeidsmarktbeleid. Onder andere de ondersteuning van de (regie)rol van lokale besturen op vlak van sociale economie en werk wordt best daar in opgenomen.

De SERV is het deels eens met de nieuwe afbakening van ‘sociale economie-ondernemingen’. De raad vraagt om de ruimere definitie van sociale economie-ondernemingen (opnieuw) op te nemen in het decreet, in plaats van deze te beperken tot een aantal werkvormen. Verder stelt de SERV vast dat de coöperatieve vennootschappen worden geschrapt als begunstigden van dit decreet. De raad vraagt een motivering voor deze beslissing en een gepaste oplossing voor de ‘sociale ondernemingen’ (de vroegere coöperatieven met sociaal oogmerk). Tot slot hebben de Vlaamse sociale partners enkele bedenkingen bij de definiëring van de nieuwe werkvorm ‘sociale tewerkstellingsondernemingen’. Bijkomende of aanpassingen aan de huidige erkenningsvoorwaarden (onder andere rond missie en begeleiding) kunnen de garanties op het bereik van de beoogde ondernemingen en doelgroep vergroten.

De sociale partners zijn tevreden dat de Commissie Sociale Economie binnen de SERV (opnieuw) haar basis krijgt in het ondersteuningsdecreet. Ze vragen het werk dat hierrond al is gebeurd te respecteren.