Advies modernisering secundair onderwijs, het addendum

advies op eigen initiatief
Advies over de modernisering secundair onderwijs. Addendum conceptnota’s 1ste, 2de en 3de graad

De Vlaamse Regering kiest voor een eerder beperkte modernisering van het secundair onderwijs. Zo blijven de ‘oude’ onderwijsvormen ASO, KSO, TSO en BSO behouden. De matrix zorgt voor meer transparantie in het onderwijsaanbod door de reductie van studierichtingen en de ordening ervan in acht studiedomeinen en volgens finaliteit (doorstroomgericht, arbeidsmarktgericht en een dubbele finaliteit). Volgens de SERV kan sterker worden ingezet op een aantal doelstellingen voor de modernisering van het secundair onderwijs.

De raad pleit in eerdere SERV-adviezen voor een ingrijpende hervorming van het secundair onderwijs om de aantrekkelijkheid van TSO- en BSO studierichtingen te verhogen, het gekwalificeerd uitstromen en de gelijke onderwijskansen te bevorderen en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.

De hiërarchie en de schotten wegwerken tussen de onderwijsvormen blijft voor de raad cruciaal. De domeinscholen, waarbij de drie finaliteiten binnen een studiedomein worden aangeboden, bieden daartoe de meeste garantie. Leerlingen uit alle finaliteiten lopen er samen school; schakels worden door een dergelijke schoolorganisatie gestimuleerd. De verschuivingen van studierichtingen en de aanpassing van de eindtermen dienen zo te gebeuren dat alle leerlingen die momenteel met succes bepaalde (TSO) opleidingen volgen, dit ook nog in de toekomst kunnen doen.

De basisopties moeten de interesses van leerlingen aanspreken en hun horizon verbreden. Ze mogen niet langer determinerend zijn voor hun verdere schoolloopbaan. De invulling van de Se-n-Se opleidingen vraagt snel verduidelijking. Een Se-n-Se moet deel uitmaken van de logische leerlijn van leerlingen in de arbeidsmarktgerichte studierichtingen. Wat de curriculumdossiers en de beroepskwalificaties betreft, moet overleg met sectoren standaard voorzien worden. De opmaak van standaardtrajecten in het Duaal Leren zijn een goede praktijk.

De raad is tevreden met de prominente aandacht voor STEM en met Duaal Leren als volwaardige leerweg.

Contact