Advies lerarenopleiding in Vlaanderen

    Advies lerarenopleiding in Vlaanderen

    Het voorontwerp van decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen voorziet in een grondige hervorming van de lerarenopleidingen in Vlaanderen. Meer concreet gaat het over de verschillende opleidingsvormen, de praktijkervaring, de mentoren en de expertisecentra. De praktijkcomponent krijgt een groter gewicht in de opleiding. Voor de raad is de lerarenopleiding een belangrijke maatschappelijke factor met invloed op sociaaleconomische thema’s. Zonder in detail te willen ingaan op onderwijstechnische aspecten, wil de raad dan ook vooral een globale appreciatie geven, met aandacht voor enkele vanuit sociaaleconomisch oogpunt belangrijke aspecten. In het bijzonder wil de raad stilstaan bij de instroom in de opleidingen enerzijds en de output van de opleidingen anderzijds.
    Positief is dat deze hervorming van de lerarenopleiding komt na een evaluatie.

    Thema's en trefwoorden