Advies i.v.m. het ontwerp van besluit evenredige participatie op de arbeidsmarkt

Advies i.v.m. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt

Het ontwerpbesluit behandelt een aantal elementen voor de uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 voor de evenredige participatie op de arbeidsmarkt.
De raad wijst op leemten bij de wetten op evenredige participatie, meer specifiek bestaan er nog een aantal discriminaties en moeten een aantal noties nog worden ingevuld. De raad wijst verder op de inconsequenties bij de verplichting tot jaarlijks rapportering opgelegd aan de intermediairen. Tot slot volgt een artikelsgewijze bespreking waarbij een aantal definities worden op punt gezet en waarbij een voorstel wordt gedaan tot bepaling van de kansengroepen.