Advies hemelwaterverordening

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

In het licht van de klimaatverandering wil de Vlaamse Regering het gebruik van hemelwater stimuleren. Ze maakte hiervoor een nieuwe verordening met verplichtingen voor hemelwateropvang, -buffering en -infiltratie. De SERV en Minaraad zijn in grote lijnen positief over deze nieuwe verordening die ook de mogelijkheid voorziet van collectieve oplossingen. Volgens de raden moeten collectieve oplossingen gestimuleerd worden en bij voorrang een uitwerking krijgen in kwetsbare stedelijke wijken. Met oog op een eenvormige toepassing is een technisch achtergronddocument met heldere toelichtingen belangrijk. Het advies bevat hierover concrete suggesties.

Samenwerking met
Minaraad

Contact