Advies gekwalificeerd loopt je toekomst gesmeerd

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorkomen en aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten

De SERV ondersteunt het voornemen van minister Weyts om op korte termijn werk te maken van een nieuw actieplan voor preventie en aanpak van schooluitval. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters blijft te hoog (9,4%) in Vlaanderen, de doelstelling uit het Pact 2020 (4,3%) is niet in zicht. De loopbaan van wie zich niet kwalificeert, is veel precairder en heeft ook invloed op inkomen, gezondheid, relaties en welbevinden.  

De strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten moet voor de SERV een echte beleidsprioriteit zijn, onder verantwoordelijkheid van de beleidsdomeinen onderwijs, welzijn en werk. Er zijn structurele middelen nodig: elke geïnvesteerde euro in het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten verdient zich dubbel en dik terug. Pijnpunten in de leerlingenbegeleiding zoals aangetoond door het Rekenhof moeten worden aangepakt en wetenschappelijke inzichten o.a. van SONO moeten vertaald worden naar de praktijk.

De SERV suggereert verschillende beleidslijnen en acties; vele daarvan zijn al in mindere of meer-dere mate gangbaar maar kunnen zeker nog versterkt en veralgemeend worden:

  • Er moet bij uitstek een coherent beleid tegen schooluitval zijn in het initieel secundair on-derwijs. Preventieve maatregelen zijn zoveel meer aangewezen dan curatieve gezien het belang van een sterke startkwalificatie en de hoge kosteneffectiviteit van preventie.
  • Aangezien het om jongvolwassenen tussen 17 en 24 gaat, moet nog veel meer ingezet worden op het kwalificerend aanbod in het secundair volwassenenonderwijs. Voor meer vroegtijdige schoolverlaters dan vandaag het geval is, ligt daar een realistische kans op het halen van een kwalificatie.
  • Aan jongvolwassenen die zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt komen, moet perspectief geboden worden op een kwalificerende loopbaan. Dat kan door samen met arbeidsmarkt-partners voluit in te zetten op leerjobs en beroepskwalificerende trajecten.

De SERV is erkentelijk voor de mogelijkheid om input te leveren voor het nieuw actieplan tegen school-uitval en ondersteunt, waar relevant vanuit sociaal-economische invalshoek, de uitrol ervan.
 

Contact