Advies FOPlan van Elia in 3D en in 360°-perspectief

advies op vraag
Elia

Voor de SERV is het onduidelijk waarvoor welke kosten nodig zijn en of alle opgenomen projecten wel noodzakelijk zijn in het investeringsplan 2020-2030 voor het transmissienetwerk van Elia. De SERV dringt aan op meer transparantie over de kosten, baten en impact en een alternatievenonderzoek om te weten te komen waar het plan beter en goedkoper kan. Zo zijn er vragen bij enkele interconnecties en Europese projecten en bij de kostenverdeling met de buurlanden. Een lange termijnvisie rond energie en een actief beroep op Europese middelen kunnen de netkosten beperken. Verder rijst de vraag op het (beleids)kader rond het plan wel de juiste maatschappelijke keuzes garandeert en of het plan past in ruimer coherent infrastructuurbeleid. Een duidelijk 3D-zicht op het plan en een degelijk 360°-kader rond het plan zijn dus cruciaal om te bewaken dat het Eliaplan ook maatschappelijk verantwoord is.

Contact