Advies en achtergrondrapport De Vlaamse brede heroverweging als opstap naar een structureel evaluatiebeleid

advies op eigen initiatief

De SERV wil met een nieuw advies op eigen initiatief de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement en de Vlaamse overheid aanmoedigen om beleidsevaluaties, uitgaventoetsingen en heroverwegingen structureel te verankeren in het beleids- en begrotingsproces. We kijken in Vlaanderen nog te weinig wat wel en niet werkt. Nieuwe maatregelen komen vaak gewoon bovenop wat al bestaat. Dat verhoogt de complexiteit en de regeldrukte en belemmert het voeren van een effectief en efficiënt beleid.

De afgelopen Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) vindt de SERV in dat licht een belangrijk en waardevol initiatief. Meer van dat is dus nodig. Op basis van internationale richtsnoeren en goede praktijken doet de SERV aanbevelingen voor toekomstige brede heroverwegingen, de structurele verankering van beleidsevaluatie en de aanpak van enkele fundamentelere uitdagingen in de Vlaamse politiek-ambtelijke context die belangrijk zijn voor een goede evaluatiecultuur.

Volgens de SERV zou ook het Vlaams Parlement een actieve rol kunnen opnemen. Zo suggereert de SERV om een jaarlijkse verantwoordingsdag in het Vlaams Parlement te organiseren als een soort tegenhanger van de Septemberverklaring. Op die verantwoordingsdag wordt het gevoerde regeringsbeleid dan besproken en geëvalueerd. Zo is er niet alleen aandacht voor de beleidsintenties maar ook aandacht voor de realisaties en de concrete effecten van het beleid.