Advies duaal leren in volwassenenonderwijs

advies op eigen initiatief

De SERV vindt het zeer positief dat een denkoefening over duaal leren in het volwassenenonderwijs opgestart wordt en levert in dit advies enkele bouwstenen voor het verder overleg hierover.

Zo vraagt de SERV om de verdere uitrol van duaal leren niet te beperken tot het formeel volwassenenonderwijs in CVO’s, maar ook andere aanbieders in de oefening te betrekken.
Specifiek voor het volwassenenonderwijs ziet de raad opportuniteiten voor zowel werkenden als werkzoekenden al zal duaal leren niet voor alle cursisten een gepaste leerweg zijn. Om de beroepsgerichte opleidingen te selecteren die op een duale vorm opgemaakt kunnen worden, zal een zekere focus nodig zijn.
Ook in het volwassenenonderwijs moet het duaal leren vorm krijgen door co-creatie en de gezamenlijke realisatie van duale leertrajecten door het onderwijs en de ondernemingen en sectoren. Tegenover de aanzienlijke investeringen die het op kwalitatieve wijze invoeren van duaal leren vraagt, dienen aangepaste financiële stimulansen te staan. De raad pleit, net zoals in eerdere adviezen over duaal leren, voor een goede monitoring. 

Dit advies omvat een aantal contouren. Voor de verdere uitwerking kijkt de raad naar de leerkansen die praktijken in het binnen- en buitenland bieden en naar de uitkomst van de proefprojecten. De raad vraagt ook dat het duaal leren in het volwassenenonderwijs verder wordt uitgewerkt binnen het Vlaams Partnerschap duaal leren en de sectorale partnerschappen

Contact