Advies derde waterbeleidsnota 2020-2025

  advies op vraag
  Voorzitter CIW
  Bernard De Potter
  Ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025 en tijdschema en werkprogramma stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

  In het kader van het openbaar onderzoek van de Derde Waterbeleidsnota adviseert de SERV samen met Minaraad en SALV over de krijtlijnen van het Vlaamse waterbeleid in 2020-2025.  De raden vragen onder meer om het beleid inzake waterschaarste beter te onderbouwen, want zonder degelijke cijfers en indicatoren is het moeilijk om een doeltreffend beleid vorm te geven. Meer inspanningen zijn nodig om te komen tot een daling van het primaire watergebruik, onder andere door het grondwaterbeleid verder te zetten en krachtdadiger op te treden tegen illegale winningen. Om overstromingen tegen te gaan moet o.a. in bebouwd gebied sterker ingezet worden op infiltratie. Ook groenblauwe aders zijn belangrijk omdat ze kunnen bijdragen aan een verbeterde structuurkwaliteit, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Hiervoor moet een instrumentarium ontwikkeld worden dat terdege rekening houdt met de zone-eigen activiteiten van het gebied dat dooraderd wordt. De raden steunen de voorgestelde aanpak om het waterzuiveringsbeleid te verbeteren, via onder andere asset management, gebiedsgerichte (her)prioritering van investeringen en handhaving van de correcte privé-waterafvoer. Ze steunen ook het principe van een tariefregulering voor de afvalwaterketen, maar vragen wel garanties inzake de aanwending van de saneringsbijdragen en wijzen op de noodzaak van de vastlegging van de algemene middelen om tarieffluctuaties te vermijden

  Samenwerking met
  Minaraad
  SALV