Advies decreet subsidieregister

advies op vraag
Vlaams minister van Financiƫn en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele
Voorontwerp van decreet houdende het subsidieregister

In zijn advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams subsidieregister schaart de SERV zich achter de doelstellingen en het publieke karakter van het vooropgestelde subsidieregister. De sociale partners wijzen er wel op dat de ambitie rond een Vlaams subsidiebeleid verder moet gaan. Zij vragen daarom dat de memorie van toelichting meer duiding geeft bij het ruimere subsidiebeleid van de Vlaamse Regering. Het subsidieregister moet niet alleen relevante informatie voor het beleid van de deelnemende subsidieverstrekkers opleveren, maar ook de basis vormen voor verdere stappen in de stroomlijning en verbetering van een gecoƶrdineerd Vlaams subsidiebeleid.

Zo kan het register worden gebruikt als vertrekpunt om bestaande subsidies systematisch door te lichten en concrete verbeteringen aan te brengen, afzonderlijke premie- en subsidiestelsels die eenzelfde of samenhangend doel beogen op mekaar af te stemmen of te integreren, en voor belangrijke subsidiestromen grondige evaluaties voor te bereiden en/of te ondersteunen.

Daarnaast formuleert de SERV in zijn advies een reeks specifieke artikelsgewijze bemerkingen bij het voorontwerp van decreet. Ze beogen de voorgestelde regeling te verduidelijken en te verbeteren.