Advies conceptnota residentiële ouderenzorg

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Conceptnota: “Residentiële ouderenzorg, een échte thuis voor kwetsbare personen. Een stevige uitdaging voor de samenleving én zorgaanbieders”

De SERV is globaal tevreden over de langetermijnvisie op de organisatie van de residentiële ouderenzorg en over de speerpunten waarop ingezet wordt om die visie te realiseren.

De SERV wijst evenwel op vier prioritaire werven om deze lange termijnvisie voor de residentiële ouderenzorg te kunnen realiseren:  (1) Om werkbaar werk voor personeel en organisatie is te realiseren is het prioritair om werk te maken van de reconversies van ROB naar RVT en een verdere inhaalbeweging in de richting van zorgzwaartedekking te realiseren. Dit is als prioriteit en voorwaarde gekoppeld aan de invoering van alternatieve financieringsmechanismen. (2)  Het toekomstig budgettair kader moet zo uitgetekend worden dat het de ambities voor de residentiële ouderenzorg volgt. Daarvoor moet een afweging gemaakt worden tussen beschikbare middelen en uitdagingen en veranderprocessen, zowel binnen als buiten het beleidsdomein WVG. (3)  Tegenover kwalitatieve zorg en leven staat een faire vergoeding van de gebruikers (in relatie tot de eigen inkomsten) en de overheid (in relatie tot kwaliteits- en personeelsnormen) die bepaald wordt via een transparant prijsbeleid en ondersteund wordt door een goed (financieel) beheer van de voorziening. Het zal een grote inspanning vragen om de verschillende acties uit de conceptnota op elkaar af te stemmen om een noodzakelijk evenwicht te realiseren. (4)  De eventuele invoering van PVF in de ouderenzorg via vouchers kan voor de SERV enkel op voorwaarde dat de nodige evaluaties gemaakt en lessen getrokken worden uit de gehandicaptenzorg. De SERV ziet geen meerwaarde in een substitutie van vouchers door cashbudgetten maar wel in het realiseren van échte inspraak in samenhang met de inzet van de vouchers.